Bakgrunden till X420 i Sverige

Tillbaka Hem


Denna text baserar sig delvis på min artikel Sagan om det tyska tåget i tidskriften Tåg 9/2002. Mycket har dock hänt sedan dess och den artikeln innehöll en hel del spekulationer och rykten, vilket dock är mycket typiskt för järnvägsbranschen, inte minst vid dylika projekt. Därför valde jag att kalla artikeln för en saga!

I Stockholms pendeltågstrafik uppstod under 2000-talets första år en påtaglig fordonsbrist av olika skäl. SL försökte på olika sätt parera den värsta fordonsbristen, samtidigt som man projekterade nästa generation pendeltåg (X60). (Järn-) vägen till en pålitlig och stabil pendeltågsflotta kantades av olika störningar och projekt, t.ex. Reginatåg, sprickbildningar i X1-boggier, TGOJ-motorvagnar och danskvagnar. Mest uppmärksammad var kanske historien kring den mer långsiktiga lösningen; anskaffandet av begagnade tyska pendeltåg (typ ET 420) från München. Här nedan ges en bakgrund till fordonsbristen, samt en enklare redogörelse för 420-projektets något krokiga bana fram till förverkligandet.

Bakgrund

År 1999 fanns i Stockholm totalt 146 pendeltågsenheter (à två vagnar), 94 av litt X1 och 52 av litt X10. Detta var SJ:s sista år som entreprenör åt SL. Den 6 januari 2000 tog Citypendeln över trafiken. Genom olika ändringar i befintliga avtal och nya avtal fördes pendeltågsfordonen successivt över från SJ till SL. Till dessa kom de enheter SL finansierade själva, samt de som finansierades via ABB Credit Finans. Ursprungligen anskaffades X1:orna av SJ för SL:s räkning, liksom de 22 första X10:orna. Dessa 22 fördes den 15 oktober 1997 över från SJ till SL. Resterande X10:or anskaffade SL själva. Den 31 december 1999 fördes alla X1:or över till SL och X10:orna till vagnuthyrningsbolaget Transitio, bortsett från de sex sist levererade som fortfarande ägs av ABB Credit Finans.

Några år tidigare hade SL otursamt blivit av med två X10-enheter. Västmanlands Länstrafik (VL) hade totalt sex X10:or i trafik. I mitten av 1990-talet ställdes trafiken om till X12-tåg och VL sålde X10:orna till SJ, som byggde om dem till Pågatåg. Vad man dock inte riktigt hade klart för sig var att SL ägde de tre sist levererade enheterna (3184 – 3186)! SJ hann bygga om 3184 och 3185 innan SL upptäckte tilltaget. X10 3186 ”räddades” undan i sista stund. SL och SJ reglerade tilltaget ekonomiskt i efterhand, men uppfattningen är att SJ kom väldigt billigt undan, inte minst med tanke på att SL förlorade två X10:or…

Citypendeln hade i sitt vinnande anbud angivit att man bara behövde 126 enheter för sin trafik, inklusive reserv för löpande underhåll. SL betvivlade rimligheten i detta och antalet utökades så småningom till 130. Från SL:s sida lär man också ha yttrat att ”eftersom Citypendeln har ett så effektivt vagnutnyttjande kan vi snart skrota ut de första X1:orna”. Så här i efterhand får man väl säga att man var lite väl optimistisk…

Effektivt eller ej, enheternas skick var inte i ett sådant strålande skick som först lät påskinas. Citypendeln och SL gav publicitet åt detta i tur och ordning. I början menade SL att Citypendeln inte skötte underhållet på rätt sätt, senare erkände man att tågen var gamla och slitna. SL har också senare ansett sig blivit förd bakom ljuset av SJ gällande skicket på fordonen.

År 2000

Under detta år tog ombyggnaden av X10:orna fart, vilket ledde till att 2-3 enheter var borta från SL-trafiken för ombyggnad. Dessa togs givetvis ur SL:s reserv. Citypendeln hyrde 130 och återstående 16 tillhörde SL. Med två till tre enheter borta innebar det 143-144 mer eller mindre användbara enheter.

Citypendeln drogs med sina problem med förvirrad organisation, förarbrist, personal- och reservdelsbrist i Älvsjö, kaos i trafiken, reducerad trafik, inställda tåg osv. Av och till åts hela SL:s reserv upp av att man inte hann med underhållet i Älvsjö. En hel del tåg fick ställas in eftersom det saknades fordon.

Detta år meddelade SL att man hade beställt tio stycken nya fyravagnars Reginatåg som skulle sättas i trafik från hösten 2001. Tågen skulle vara bekvämare och ha högre toppfart (160 km/h) än dagens tåg, även om resenären ändå skulle känna igen sig från de nya tunnelvagnarna och spårvagnarna samt de ombyggda X10:orna. SL menade att dessa skulle bli ett välbehövligt tillskott och utgöra en försmak om hur framtidens pendeltåg skulle bli. Planen var att ersätta X1:orna med nya tåg fram till år 2005.

Första halvåret 2001

Sprickbildningen på X1:orna uppdagades officiellt och vagnbristen ökade dramatiskt. Flera verkstäder runt om i landet anlitades för att få bukt på problemet. Ett flertal tåg ställdes in igen. I augusti utökades trafiken till Bålsta, plus att kvartstrafiken vardagar förlängdes från Jakobsberg till Kungsängen och från Upplands Väsby till Märsta. Detta ledde givetvis till att fler enheter togs i anspråk för trafiken. Sedan dess hyr Citypendeln 134 enheter och 12 återstår i SL:s reserv.

Tidigt på året konstateras att Reginatågen inte skulle lämpa sig för pendeltrafiken. Erfarenheterna från provkörningarna med Reginatåg på andra ställen i landet pekade på ett antal brister:

Sammantaget skulle uppehållen ta för lång tid och gångtiderna skulle behöva ökas. Det fanns idéer om att köra Reginatågen isolerat på sträckan Södertälje-Gnesta och på Nynäsbanan, men det skulle kräva ganska omfattande ändringar av omloppen. Tillverkaren Adtranz/Bombardier erbjöd nedväxling, fler dörrar per långsida och en ökning av motoreffekten för att klara gångtiderna med täta stationsuppehåll. Anpassningen skulle dock leda till att leveransen försenades ett år.

SL ställdes inför fullbordat faktum och ”lämnade tillbaka” tågen, som ännu ej var byggda, till vagnuthyrningsbolaget Transitio, som i sin tur gjorde om beställningen till 17 tvåvagnsenheter, som sedermera hyrdes ut till SJ. Sedan SJ tagit leverans av de nya tvåvåningstågen X40 har ”SJ-Reginorna” återlämnats till Transitio, som har vidareuthyrt dem, bl.a. till Skånetrafiken.

Den utökade pendeltrafiken och den i mångt och mycket slitna och gamla rullande materielen tydliggjorde under 2000-talets första år dels anskaffningsbehovet av nya pendeltågsfordon, dels den begränsade fordonsreserven som fanns då.

Tyska tåg?

Åter på ruta ett. Behovet av fler fordon kvarstod, och blev än mer akut ju längre tiden gick. Under föråret 2001 diskuterades olika tillfälliga lösningar; mer eller mindre fantasifulla. Bland annat diskuterades dieselmotorvagnar typ Y1 på Gnestalinjen, inhyrning av B6-vagnar från olika museiföreningar (dessa hade ju tjänstgjort som insatståg förr), danska Bn-vagnar (de blev verklighet senare under året) och TGOJ-motorvagnståg (som också blev verklighet senare samma år).

SL sökte parallellt efter en mer permanent lösning fram tills att nya tåg kunde levereras. Under vårvintern 2001 reste representanter för SL:s fordonsavdelning runt i Frankrike, Tyskland och Norge för att titta på referensfordon inför sammanställandet av kravspecifikationen för det nya pendeltåget X60. Efter Tysklandsbesöket hade man hittat ett tåg som ansågs motsvara uppställda krav – DB:s pendeltåg ET 420 som (idag) går i trafik i Stuttgart, Frankfurt am Main och delvis också i Rhein-Ruhr-trafiken. De äldsta av typen, som gick i München, höll då på att slopas och ersättas av nya tåg litt ET 423, varför ett antal nu skulle kunna stå till förfogande. Om planerna och förhandlingarna gick i lås och efter en del ombyggnader (bl.a. ATC-installation) skulle det första tågsättet enligt SL:s förhoppningar kunna sättas i trafik i augusti 2001.

Under våren och sommaren detta år pågick förhandlingar och studiebesök i Tyskland med representanter för SL och Citypendeln. Viss dokumentation erhölls informellt också, bl.a. handhavandeböcker, utbildningsmaterial o.dyl., vilka översattes till svenska. Som underhållsentreprenör hade man först tänkt sig Euromaint i Hagalund och vissa inledande diskussioner fördes. Dessutom fördes diskussioner med Bombardier Transportation i Tyskland om vissa ombyggnadsåtgärder som redan utfördes åt DB.

Förhoppningen var att den första enheten skulle kunna komma till Sverige vid midsommar, men det gick trögt av olika skäl. Framförallt ville DB av konkurrensskäl inte släppa ifrån sig kontrollen över fordonen. SL:s nära band med Connex och det faktum att Citypendelns ägare var franska Keolis (med SNCF som en av huvudägarna) ansågs spä på DB:s misstänksamhet. Det påstods att DB ville försäkra sig om att 420-enheterna inte skulle dyka upp igen i Tyskland, efter att SL använt dem färdigt, under Connex eller Keolis ”flagg” i någon framtida upphandling. Helst såg man att fordonen skrotades.

Det låsta förhandlingsläget över sommaren gjorde naturligtvis att desperationen över fordonsbristen förstärktes. Någon 420-enhet dök aldrig upp under sommaren, inte heller i augusti. I juli trodde företrädare för SL att trafikstarten skulle kunna ske i november, men de förhoppningarna kom ånyo på skam.

Hösten 2001

Nya djärva grepp prövades. Under juli provkördes TGOJ:s motorvagn X21-6 för gångtidsmätningar m.m. och det ledde till att ett tågsätt, bestående av TGOJ X21-6 och X23 201, sattes in i ett insatståg på vardagsmornar mellan Upplands Väsby och Tumba. På det viset friställdes fyra X1/X10-enheter. Senare under hösten byttes X21-6 ut mot den något kapacitetsstarkare X20 203. Den sistnämnda köptes sedermera av SL.

I oktober började det hända saker. Den första 420-enheten satte sina hjul på svensk mark den 16 oktober och transporterades till Motala Verkstad för en första ombyggnad. Det rörde sig om enheten 420 060.

Samtidigt presenterade SL att man avsåg att hyra 14 danska regionaltågsvagnar litt Bn, att köras i insatståg med lok inhyrda från Green Cargo. Dessa kom upp till Stockholm den 18 oktober. Trafikstarten dröjde dock till slutet av november sedan media uppmärksammade ett antal dödsolyckor i Danmark med Bn-vagnarnas dörrar inblandade.

Åter till ”tysken”. Enheten ifråga var den första som blev ommålad i DB:s 80-talsdesign, med orange fönsterband kompletterat med en gul rand nertill, samt med röd DB-logo i stället för blå. 420 060 var ljusgrå med blått fönsterband från början, eftersom den gick i München. Enheten fick också viss invändig uppfräschning under 90-talet, men åt förarmiljön gjordes inget.

Efter ombyggnad vid Motala Verkstad presenterades enheten i Hagalund den 30 november. Ombyggnaden bestod av ändringar som skulle kunna leda till ett godkännande av dåvarande tillsynsmyndigheten Järnvägsinspektionen (idag: Transportstyrelsen); förar- och resandemiljö m.m. lämnades därhän. Enheten hade fått strålkastare av svensk standard, upp-och-ner-vända kraftigare X10-frontrutor (ett alternativ enligt en SL-intern PM var en skyddsfilm på insidan eller skyddsgaller på utsidan!), ATC-utrustning av ATSS tillverkning samt en koppelkåpa. Ett provfotsteg för resenärerna fanns också. Därefter vidtog provkörningar, bl.a. för att testa ATC-utrustningen. Testkörningarna utföll enligt uppgift till belåtenhet. SL:s förhoppningar var då att ett första tåg med tre enheter skulle kunna komma i trafik någon gång under april-maj 2002.

Vintern 2001-2002

I mitten av december visades enheten till sist upp för de fackliga företrädarna för dem som de facto skulle arbeta på tågen (lokförare och tågvärdar). Reaktionen blev inte särskilt överväldigande, minst sagt, varken från Seko eller ST. Även Arbetsmiljöinspektionen (idag Arbetsmiljöverket) besiktigade fordonet, med ett antal anmärkningar och krav som resultat.

Här följer ett urval av synpunkterna och anmärkningarna på den prototypombyggda X420-enheten (utan inbördes rangordning):

Facken menade att arbetsmiljön var så pass undermålig att man helst inte såg fordonen i trafik, utan omfattande anpassningar. Som referens användes TGOJ:s då nyombyggda Ma-lok (nummer 407), där förarhytten hade byggts om till modern standard i ett lok från 1950-talet. En jämförelse som användes var att ingen som arbetar på ett normalt utrustat kontor skulle väl finna sig i att flytta ut i en barack, utan isolering, men med en liten extrakamin som enda värmekälla, pinnstol och en gammal handmanövrerad skrivmaskin på obestämd tid, t.ex. fem år.

En prislapp på modifieringarna som nämndes var ca 10 miljoner kronor per enhet, eller ca 105 miljoner kronor totalt. 

När utprovningen ansågs avslutad skulle enheten åter till en verkstad för vidare anpassning och ombyggnad. Valet av verkstad var inte självklart, men Motala eller någon tysk verkstad föreföll rimligast.

I januari hoppades SL att ”under februari få klart med Deutsche Bahn om att hyra femton vagnar…” Enheten vintertestades också på Storlienbanan, vilket utföll till belåtenhet. Det förekommer faktiskt vinter i München också, men klimatet är visserligen annorlunda. Efter ett antal provkörningar i pendelområdet stod sedan enheten mest uppställd på Älvsjö bangård i väntan på vidare öden. Det allestädes närvarande ”Ryktet” fastställde så småningom att ”det blir nog ingenting”.

Våren-sommaren 2002

Under större delen av våren stod 420 060-enheten på ett sidospår på Älvsjö bangård, likt en strandad val. I början av maj sades det att tre enheter (motsvarande ett tågsätt) skulle vara klara för trafik i oktober och att alla 15 enheterna ska vara i trafik i månadsskiftet mars/april 2003.

Ett tecken i den riktningen var att enheten ”luftades” ett antal gånger i maj och början av juni. Anledningen var utbildning av instruktionsförare för att snabbt kunna komma igång med utbildningen av resten av lokförarkåren vid Citypendeln om tågen skulle sättas i trafik senare samma höst. En initierad källa konstaterade att ”SL är desperata, tågen ska sättas i trafik till varje pris, man har accepterat alla krav från facklig sida”. SL styrelse gav klartecken till att projektet skulle fortsätta, även om uppgörelsen med DB då ännu inte var klar.

I mitten av juni lämnade så ”tysken” Stockholm och kördes ner till Motala verkstad för installation av luftkonditionering, tilläggsisolering m.m. Senare återvände den till Tyskland för ytterligare ombyggnad.

Det enda som i midsommartid återstod var enligt uppgift ett kontrakt mellan SL och DB, vilket ju hade varit den centrala frågan hela tiden! Samtidigt gjordes det gällande att SL hade av ATSS beställt installation av ATC-utrustning i de 15 tågen och att Motala verkstad tydligen hade fått en order på ombyggnad av de 15.

”Vem kör egentligen?”

En knäckfråga under förhandlingarnas gång var, som nämnts ovan, i vems regi tågen skulle köras. Ursprungligen var väl tanken att SL skulle hyra eller köpa enheterna från DB, sedan hyra ut dem till Citypendeln, precis som X1/X10. Ganska snart utkristalliserades en bild där DB på ett eller annat sätt skulle behålla kontrollen över fordonen. Enklast var naturligtvis att inte släppa iväg dem norrut, utan skicka dem till skrot, som flertalet övriga 420-enheter som närmade sig den yttersta växeln. Ett annat sätt var att köra tågen i egen regi. Det kunde ju göras på flera sätt: Man skulle t.ex. ha kunnat köpa in sig i Citypendeln eller söka eget trafiktillstånd hos dåvarande Järnvägsinspektionen.

DB:s inträde på den svenska järnvägsmarknaden möttes med kallsinne från Citypendeln och dess franska ägare Keolis. Man var inte intresserade av att ge konkurrenten DB tillträde till deras ”bakgård”. Genom operatörslösningen skulle ju DBS få ”gratis” inblick i pendeltrafiken i Stockholm. Enligt uppgift var Keolis, och dess ägare SNCF, beredda att på egen bekostnad bygga om erforderligt antal franska förortståg, och anpassa dem till svenska förhållanden, för att förhindra DB:s inträde. Förmodligen en kostsam historia, inte minst med tanke på Frankrikes och Sveriges skilda strömsystem... Detta kallsinne präglade tyvärr i mångt och mycket X420-verksamheten negativt under hela avtalsperioden. Citypendeln betraktade DBS som konkurrent i stället för samarbetspartner, som man ju var i just denna affär. Personligen tror jag dessutom att SL underskattade detta motstånd, eller valde att inte beakta det.

Kontraktet mellan SL, DB och Citypendeln undertecknades till sist i slutet av juli 2002. Uppgörelsen innebar att DB, genom dotterbolaget DB Regio Sverige AB (DBS), skulle bedriva en viss del av SL:s pendeltrafik med X420. För att kunna genomföra åtagandet anlitades Citypendeln för trafiken och underhållet. Vidare skulle Älvsjöverkstaden anpassas för 420-tågen.

DB räknade med att ha en så liten organisation som möjligt i Stockholm, eftersom SL menade att ”ge oss bara tågen så fixar vi resten”. Nu blev det inte riktigt så, en handfull anställda arbetade med administrationen av och tekniskt stöd för 15 fordon! Dessutom blev det ju så som Keolis fruktade – att DB genom denna affär skulle skaffa sig viktig och nödvändig kunskap om pendeltågstrafiken inför den upphandling som sedermera genomfördes. Nu vann ju inte DB, och inte heller Citypendeln, så det kanske inte var så farligt i alla fall…

Färgsättning?

Tågens färgsättning var givetvis också föremål för diskussion under förhandlingarna. SL:s grundidé var att projektet skulle kosta så lite som möjligt. Den billigaste lösningen skulle vara att bara förse enheterna med SL-logotyper, oavsett tysk färgsättning. Viktigt var dock att eventuell spritreklam målades över! Snart konstaterades dock att fordonen behövdes målas om och dessutom var man från DB:s sida mån om ett snyggt yttre. Det konstaterades att den som skulle betala omlackeringen också skulle välja färgsättning. Om DB hade stått för ommålningen skulle de ha blivit målade i DB:s nuvarande ”Verkehrsrot” (fritt översatt: trafikröd).


Inte så tokigt! Den ännu omärkta X420 020 i Hagalund den 1 april 2005...

Nu blev det SL som stod för omlackeringskostnaden. Inom SL diskuterades inledningsvis att eventuellt måla om dem i samma designprogram som de ombyggda X10:orna. Man beslutade sig dock för att måla enheterna i traditionell ”pendelblå” (SJ blå 32) med vita dekorränder, som X1:orna, för att signalera till resenärerna att det inte rörde sig om något nytt tåg, vilket ju var ett i mitt tycke rimligt argument. Dessutom blev resultatet riktigt hyggligt!

Tillbaka Hem


Senast uppdaterad: 2011-05-22
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2011