Farligt gods på järnväg

Svenska godståg HemVad kan få en att börja forska, eller åtminstone börja fördjupa sig i ett ämne eller sakområde? Det kan ju finnas flera orsaker, och jag har genom åren ofta "snöat in mig" mer i ett ämne eller sakområde, efter att ha fått upp ögonen för det, på ett eller annat sätt. Jag "halkade in" på området transport av farligt gods i slutet av 1990-talet, när jag fick uppdraget att förvalta dåvarande Nordwaggons cisternvagnsflotta (några av dem visar jag längre ner på sidan). Eftersom kunderna i huvudsak transporterade farligt gods i vagnarna, behövde jag lära mig mer, och passande nog dök möjligheten upp till utbildning och examination till säkerhetsrådgivare. Jag fick också möjlighet till att stifta närmare bekantskap med flera sakkunniga inom denna "ankdamm", bl.a. genom Svenska Privatvagnsföreningen (SPF). Jag insåg snabbt att här fanns ett mindre nischområde inom ett annat (givet att man betraktar järnvägen som ett nischområde...), med en historik som var nog så spännande! Efter en period i yrkeslivet med mindre direktkontakt med farligt gods, blev det åter mer påtagligt när jag började på Hector Rail år 2016. Så småningom blev det aktuellt med en "avrostning" inom ämnet, och sedan 2019 är jag återigen säkerhetsrådgivare.

Rätt tidigt insåg jag, att det förefaller vara rätt skralt med forskning kring (järnvägs-) transporter av farligt gods, inte minst när det handlar om regelverkets utveckling. Visst, en sökning på "Godsvagn tank" på DigitaltMuseum ger många intressanta träffar för den järnvägshistoriskt intresserade, men varför såg vagnarna ut som de gjorde, och vad styrde detta?

Det som kanske mest bidrog till att jag började rota djupare i detta tämligen avgränsade område, var frågan från en god bekant i branschen; "När infördes egentligen kravet på orange band runt cisternen på gasvagnarna?" Ja, när dök det upp? Det måste ju gå att ta reda på rätt enkelt, eller? "Alla" som ägnar sig åt modelljärnvägshobbyn och kör "epok III" med tyskt tema kan ju konstatera att där finns det orange bandet, men inte om man kör "svenskt" i samma epok. Kanske skulle jag börja "rota" där? Se vidare nedan!

Ämnet "farligt gods-transporter på järnväg" är trots sin avgränsning ändå ett omfattande område; allt från krav på förpackningar och andra behållare, märkning, etikettering, dokumentation etc. Alla delar inom regelverket har ju sin historia och bakgrund, och kunde vara ett separat forskningsområde i sig... Jag tänkte här försöka bena ut några regelverksfrågor, kopplat till märkning och etikettering av vagnarna, både nationellt och internationellt, och hur regelverket för inrikes transporter successivt anpassades och harmoniserades med det internationella. Som sagt; för att förstå nutiden, måste vi blicka tillbaka i historien!

Transporter av farligt gods på järnväg har funnits ända sedan järnvägen byggdes. På 1890-talet skapades regler för internationell transport av farligt gods på järnväg; RID (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses), vilka fanns som bilaga I till Enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods (CIM). CIM är i sin tur en bilaga till Fördraget om internationell järnvägstrafik av den 9 maj 1980 (COTIF). Nationellt gällde länge olika regler, men successivt utvecklades regelverket, dels för att ha lika regler för nationella och internationella transporter, dels för att i möjligaste mån skapa en harmionisering mellan transportslagen. En viktig del av harmoniseringsarbetet leds av FN, som ger ut de s.k. FN-rekommendationerna, även kallat "den orange boken", som utgör grunden för all utveckling av bestämmelser om farligt gods, oavsett transportslag. Det orangefärgade omslaget till FN-rekommendationerna anses vara anledningen till att orange blivit ett signum för farligt gods!

I Sverige reglerades inrikes farligt gods-transporter i SJF 620 Godstransportföreskrifter (Gtf) fram till 1963, då de flyttades över till en separat föreskrift; SJF 621 Föreskrifter för transport av farligt gods, först förkortad Gtff, sedermera RID-S. Fram till 1990 var endast vissa delar av RID översatta till svenska. Regler om hur cisternvagnar för vätskor skulle konstrueras och märkas reglerades då i §§ 57-58 i SJ särtryck (str) 152 Förordning angående rullande materiel vid Statens järnvägar. T.ex. angavs där kravet på den s.k. "träfracken"; "Cisternvagnar, som äro afsedda för transport af vätska, som öfvergår i gasform vid vanligt tryck, skola vara försedda med öfverbyggnad av trä". Ett exempel på en sådan vagn var UGJ Q12 500004 [P], avsedd för Skutskärs bruks klortransporter. I samma särtryck reglerades också, att "å sådana cisternvagnar, som äro afsedda för transport av eldfarliga oljor, orden 'Eldfarlig olja' skola målas å behållarens båda sidor med minst 75 mm höga bokstäfver." Slutligen fastslogs att "vagn, tillhörig trafikant, skall efter ordningsnumret föres med beteckningen [P]". Med "trafikant" avsågs alltså industrier eller vagnbolag, ägare till privatvagnar.

I internationell trafik mellan Sverige och utlandet användes RID i fransk/tysk språkversion, vilken togs in i SJ föreskrifter som SJF 606 V Reglemente för internationell järnvägstransport av farligt gods (RID). 1990 gav Statens räddningsverk (SRV) för första gången ut RID/RID-S i komplett svensk översättning. RID hade då genomgått en större omarbetning, och i SRV:s utgåva arbetades RID-S in i RID, med en spalt för RID-S och en för RID, där reglerna särskilde sig. Denna struktur behölls fram till 2001 års utgåva av RID/RID-S, som innebar en helt ny struktur, harmoniserad med reglerna för vägtransporter av farligt gods, ADR. RID-S ges sedan dess ut som bilaga S till RID (på samma sätt ges ADR-S ut som bilaga S till ADR). SJ fortsatte att ge ut RID/RID-S formellt som SJF 621 fram till bolagiseringen 2000/2001. År 2009 bildades MSB, Myndigheten för samhälsskydd och beredskap, som då också tog över SRV:s roll som transportmyndighet för farligt gods, vilket bl.a. innebär utgivning av den svenska utgåvan av RID/RID-S. Internationellt ansvarar OTIF för förvaltning och utgivning av RID.

Till SJF 621 gav SJ 1987 ut SJF 621.1 Interna föreskrifter för transport av farligt gods (RID-SJ) (1994 ändrades titeln till Farligt gods vid SJ, interna föreskrifter för SJ-personal), samt SJF 621.2 Hjälphandbok till SJF 621/RID-S, som vände sig till expressgodsets personal. Vidare fanns SJF 016.1 Transportkort för farligt gods, som främst var avsedd "som ett hjälpmedel för järnvägspersonal, när det inträffat ett missöde." Motsvarande information som stod i transportkorten finns idag på MSB RIB under Farliga ämnen. Precis som SJ hade egna interna tilläggsbestämmeslser till RID/RID-S före bolagiseringen 2000/2001, har de järnvägsföretag som idag bedriver transport av farligt gods sina egna, eller branschgemensamma, tilläggsbestämmelser för dessa transporter.

På järnvägen transporteras farligt gods på många sätt, men kanske främst i cisternvagnar och tankcontainer. I Sverige ägdes majoriteten av cisternvagnarna av industrier och vagnbolag, s.k. privatvagnar. Företagen organiserades sig 1952 i Svenska Privatvagnsföreningen (SPF), vars historia har jag beskrivit i en artikel i SJK:s tidskrift Tåg.


Exempel på de äldre varningsetiketterna i 1967 års RID (t.v.) och FN-rekommendationernas varningsetiketter i 1973 års ändringstryck (mitten) samt den orangefärgade skylten i 1975 års RID (t.h.). De orange varningsetiketterna infördes i 1924 års utgåva av RID (i bihang IX). Som kuriosa kan nämnas, att just 33/UN 1088 har "hängt med" genom åren som förlaga till den orangefärgade skylten och finns med i RID och ADR än idag. En likadan skylt användes i säo fr.o.m. 1979 års utgåva, men i ändringstryck 14 till säo, daterat 1996-05-13, användes i stället 23/UN 1965 som förlaga, oklart varför.

Den orangefärgade skylten med farlighets- och UN-nummer, infördes i RID fr.o.m. 1 januari 1975, och beskrevs i marginalnummer (mnr) 1800-1802. Allmänna föreskriften om detta återfanns i ett nytt mnr 13. Enligt missivet till SJF 606 V angavs att föreskrifterna om 'orange tavla' skulle börja gälla vid en senare tidpunkt, då ännu inte beslutad. P.g.a. svårigheter att ta fram skyltar och dekaler försköts kravet på orange tavla till 30 juni 1976. I missivet till ändringstryck (ätr) 10 av SJF 621, med giltighet från 1 januari 1979, infördes krav på orangefärgad tavla på cisternvagnar för vissa ämnen, med hänvisning till mnr 11 och mnr 1800-1802 i Bihang VIII. Inrikes började reglerna gälla fr.o.m. 1 april 1979. Under en övergångsperiod av fyra år räknat från oktober 1975 fick dekaler, påmålning eller annat likvärdigt sätt användas i stället för tavlor. Dessa övergångsregler var sannolikt bakgrunden till den påmålade tavlan på gasvagnen i Böle (jmf nedan).

År 1973 infördes FN:s varningsetiketter i RID och i SJ säo, i princip samma som används än idag. Tidigare användes rektangulära, orange, varningsetiketter. På denna bild av en fransk gasvagn, uthyrd av SATI till EKA i Bohus och tagen i mitten av 1970-talet, ses den äldre formen av varningsetikett t.h. på cisternen och vid vagnsändarna. Bytet till de nya varningsetiketterna var omstritt; många menade att de olika färgerna inte tydligt signalerade någon fara. På vagnen ses också den orangefärgade skylten. En intressant blandning av äldre varningsetiketter och ny orangefärgad skylt!

Den orangefärgade skylten med farlighets- och UN-nummer har kallats lite olika genom åren; 'märkning', 'tavla', 'identifieringstavla', 'ID-tavla', och 'skylt' har varit vanligast i svenska dokument. Likaså har 'UN-numret' kallats både godsidentifieringsnummer (förkortades GID), FN-nummer och ämnesidentifieringsnummer (i 1990 års utgåva av RID/RID-S). I 1999 års RID/RID-S användes 'UN-nummer' som term. Om det var först då som den termen började användas, eller tidigare, återstår att ta reda på. Det som idag (åtminstone sedan RID/RID-S 1990) kallas 'farlighetsnummer' (siffrorna i övre raden) kallades förr för faroidentiferingsnummer.

Ett ämnesområde som tidigt ägnades extra stor uppmärksamhet i regelverken, var (och är) transporter av explosiva ämnen, av naturliga skäl. T.ex. fanns det speciella kruttåg, som hade speciella regler i säo. Ett kruttåg definierades i säo § 43 i 1968 års ändringstryck (6) som: "tåg som är upplåtet för explosiv vara av transportklass C men ej för: 1) resande, 2) brandfarlig vätska, 3) annat lätt antändbart gods, 4) lastad eller tom gasvagn".

Kruttågen skulle åtföljas av en övervakningsman och tågpersonalen skulle orderges på blankett S11 att sådan medföljde tåget. Vidare fanns krav på att vagnen skulle vara obromsad (för att undvika gnistor som kunde antända lasten), liksom att det var förbjudet att röka eller tända eld i närheten av dessa vagnar. Kravet på övervakningsman försvann ur säo "någon gång" i slutet av 1980-talet.

En skyddsvagn var en vagn som inte var lastad med farligt gods (ofta var de olastade) och syftet med den var att separera vagnar eller vagngrupper med visst farligt gods från andra vagnar eller vagngrupper med annat farligt gods, och i vissa fall mellan lok och vagn med farligt gods. Framför allt handlade det om att separera explosiva ämnen från andra, och just dessa regler finns ännu kvar, fast man nu talar om skyddsavstånd (RID 7.5.3), som ska finnas mellan vagnar eller vagngrupper med explosiva ämnen och andra vagnar med farligt gods.

Inom EU finns det sedan länge en strävan att harmonisera lagstiftningen om farligt gods i unionen. Genom rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg, "RID-direktivet", gjordes RID tillämplig på järnvägstransporter inom och mellan medlemsstaterna i EU. I RID-direktivets bilaga gjordes sådana hänvisningar till RID att den blev en del av direktivet. Motsvarande direktiv (94/55/EG) för ADR kom ett par år tidigare. Båda dessa direktiv ersattes 2008 av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar ("RID/ADR/ADN-direktivet"), som anger att alla medlemsländer och länder anslutna till EES ska tillämpa RID, ADR samt ADN både för transporter mellan och inom EU- och EES-länderna. På detta sätt är RID, ADR och ADN även tvingande för nationella transporter.

I Sverige saknades en sammanhållen lagstiftning kring farligt gods-transporter fram till början av 1980-talet, då Lagen (1982:821) om transport av farligt gods (LFG) och förordningen (1982:923) om transport av farligt gods började gälla. Lagstiftningen genomlystes 2004 i utredningen Ny reglering för transporter av farligt gods (SOU 2004:87), och resultatet blev nu gällande lagstiftning; Lagen (2006:263) respektive förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. Både lagen och förordningen gäller för samtliga transportslag, det vill säga järnvägs-, väg-, sjö- och lufttransporter.

Här visar jag exempel på vagnar och tåg med farligt gods, inte bara i Sverige, i den ordning bilderna är tagna. En del bilder har välvilligt ställts till förfogande av andra fotografer.


En av SJ:s vagnuttagningar med SJ Tp 3515 i spetsen på väg från Hallstavik till Uppsala Ö via Rimbo och Faringe, passerar banvaktsstugan i Ekebyholm på Roslagsbanans linje mellan Rimbo och Faringe den 12 april 1977, kort innan godstrafiken upphörde på smalspåret. Foto: © Göran Klangemo. Närmast lok, lastad på en överföringsvagn, ses en tvåaxlig s.k. gasvagn, avsedd för transport av "Gasol" (23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.). "Gasvagnarna" kännetecknas av det ca 30 cm breda orangefärgade bandet runt cisternens horisontella mittlinje. Alla cisternvagnar för transport av kondenserade, kylda kondenserade eller lösta gaser ska märkas med detta band. Loket är idag bevarat på museijärnvägen Lennakatten.

Hur var det nu då med det orangefärgade bandet på gasvagnar? Jo, det infördes genom Druckgaskesselverordnung i Tyskland 1949 för att lättare kunna identifiera dem. Samma regler gällde även för tankbilar. Samtidigt togs kravet på träöverbyggnad bort ("träfracken"). I början var färgen snarare gulorange än orange, vilket kan ses på denna bild av en ERMECO-vagn hos Korsnäs i Gävle 1970. Märkningen infördes i 1967 års utgåva RID (marginalnummer 162 (7) i del II, klass Id) i och fick då formellt internationell spridning, men med övergångsregler. I ändringstryck 9 till SJ säo (giltigt fr.o.m. den 1 januari 1970) omnämns det orangefärgade bandet för första gången i Sverige: "Som gasvagnar betraktas cisternvagnar, avsedda för kondenserade och djupkylda gaser enl. SJF 621, t.ex. gasol (butan och propan), etylenoxid, ammoniak, klor och svaveldioxid resp djupkyld oxygen (syre). För att utmärka gasvagnar förses vagnarna successivt med ett orangegult band runt cisternen" (min kursivering). I 1973 års säo (utgåva 12) angavs i § 43 mom. 17 regler för hur gasvagnar skulle transporteras; "För sådan cisternvagn (lastad eller tom), som är försedd med ett gult band runt cisternen - gasvagn, gäller:..." Formuleringen tyder enligt min uppfattning på att kravet på orangefärgat band då blev obligatoriskt också i inrikestrafiken.

Enligt § 43:16 i 1979 års utgåva av säo gällde för transport av gasvagn att den inte fick gå i tåg med resande och att det skulle finnas skyddsvagnar närmast före och närmast efter varje vagngrupp.

Värt (?) att notera är att i SJ:s broschyr Viktigt om farligt gods - För dig som är förare 1995-1997, utgiven av SJ stab Trafiksäkerhet, nämndes att även tankcontainer "med svaveldioxid, ID-tavla 26/1079", skulle räknas som gasvagn.


En gasvgn med både "träfrack" och bromsarhytt! Dåvarande tjeckoslovakiska statsbanornas (CSD) .Uh/R 21 54 070 5382-0 [P] i Degerfors den 24 mars 1979. Foto: © Göran Klangemo. Som synes var vagnen märkt med den äldre typen av varningsetikett för giftiga ämnen (nr 4) på alla fyra sidorna, samt även på ett metallbleck vid takkanten ovanför fotsteget till bromsarhytten.


AGA Gas AB Zags 83 74 781 2 074-9 [P], för transport av 225/UN 1073 Syre (oxygen), kyld, flytande, på bangården i Böle strax norr om Helsingfors i Finland i juli 1982. Foto: © Tapio Keränen. Notera att den "orangefärgade" skylten inte alls är orangefärgad, utan målad vit på svart botten! Vagnen är till synes nylevererad, och var avsedd för trafik mellan Sverige och Finland, med utbytesboggier ägda av (och märkta) AGA Gas AB. Värt att notera är att då räckte tydligen storetikett 5.1 Oxiderande ämnen för att ange faran, idag ska UN 1073 märkas med både storetikett 2.2 Gaser, ej brandfarliga, ej giftiga samt 5.1 Oxiderande ämnen.


Länge var de 2-axliga cisternvagnarna dominerande. Här ses en "klassisk Chr. Olsson-vagn"; AB Bofors Nobelkrut .Uh 21 74 071 9 126-2 [P], inregistrerad vid Nora Bergslags Järnväg (NBJ) och avsedd för transport av 33/UN 2059 Nitrocellulosalösning, brandfarlig, i Tomteboda den 12 april 1984. Foto: © Göran Klangemo. Varningsetikett 3 ses inklämd i adresskorthållaren. Vagnen var på väg till Spånga och mottagaren var Grafisk färg.


AB Tankvagnar .Uh 21 74 070 3 494-1 [P], för transport av 68/UN 2312 Fenol, smält, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson. Sedermera ändrades farlighetsnumret till 60; giftigt ämne. En något skamfilad storetikett 6.1 Giftiga ämnen syns ovanför nummerskylten, liksom spåren av texten FENOL på cisternen under AB Tankvagnars klassiska logga.


Svenska Gulf AB .Uh 20 74 070 1993-1 [P], för transport av 30/UN 1202 Dieselolja, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson. 1981 införde UIC ett delvis nytt litterasystem, bl.a. fick cisternvagnarna huvudlittera Z. Det tog dock några år att märka om alla vagnar. Ny littera för .Uh blev Zkk. Som synes var cisternen märkt BRANDFARLIGT. I 1951 års oljeutredning (SOU 1956:50 Brandfarliga varor) resonerades kring begreppen "eldfarlig" resp. "brandfarlig", och utredningen förordade det senare begreppet, eftersom man ansåg (med rätta) att det var brandrisken som var farlig, inte elden i sig. Som följd ändrades varningstexterna på vagnarna (jmf. nedan).

Vagn med brandfarlig vara (varningsetikett 3, 4.1, 4.2 eller 4.3) fick enligt säo § 43:15 inte gå i tåg med resande, det skulle finnas skyddsvagnar mellan sådan vagn och fordon som var bemannat eller medförde personer. De fick inte heller gå sist i tåg, utan skulle efterföljas av vagn eller vagnar med minst 20 m sammanlagd längd.


Svenska Shell AB Zkk 44 74 720 3 234-4 [P], för transport av 30/UN 1202 Dieselolja, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson.


Svenska Shell AB Zekk 23 74 724 1 179-0 [P], för transport av 33/UN 1203 Bensin, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson. Etikett 3 Brandfarlig vätska sitter i adresskorthållaren, vriden så att den ligger ned i stället för att stå på spetsen nedåt.


EKA Zc 23 74 716 6 014-0 [P], för transport av 85/UN 2014 Väteperoxid, vattenlösning, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson. Idag är farlighetsnumret 58 för UN 2014; den oxiderande egenskapen är den primära, den frätande är den sekundära. Notera den gula triangeln med spets nedåt; betydelsen av denna har jag ännu inte lyckats reda ut. Därtill den gula varningskylten för frätande ämnen; den fanns på arbetsplatser innan CLP-förordningens skyltar infördes, men varför den satt på vagnen är heller inte klarlagt; det kan ha rört sig om en intern bestämmelse hos EKA (idag en del av Nouryon). Etikett 8 Frätande ämnen anas bakom fraktsedlarna i adresskorthållaren. Kraven på etiketternas synbarhet följdes inte helt...

Vagn med farlighetsetikett 8 fick inte gå i tåg med resande enligt säo § 43:15.


EKA Zc 23 74 716 6 016-5 [P], för transport av 85/UN 1791 Hypokloritlösning, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson. Idag är farlighetsnumret 80 för UN 1791. Även denna vagn har den gula triangeln med spets nedåt och den gula varningskylten för frätande ämnen. Etikett 8 Frätande ämnen syns knappt bakom fraktsedlarna i adresskorthållaren...


EKA Zcs 23 74 736 6 003-1 [P], för transport av 88/UN 1830 Svavelsyra, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson. Idag är farlighetsnumret 80 för UN 1830. Dubbla siffror anger annars en förstärkning av faran. Även denna vagn har den gula varningskylten för frätande ämnen påklistrad på cisternen.


Svenska Shell AB .Uhs 21 74 072 0 283-7 [P], för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s (i handeln kallad Gasol), på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson. Notera att även denna vagn har den gula triangeln med spets nedåt.


SJ Zgkks 25 74 741 5 003-0 [P], för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson.


Boggivagnarna kom snart att tränga undan 2-ax-vagnarna, eftersom de har betydligt större lastförmåga. Här ses AB Tankvagnar Zagkks 33 74 791 3 053-2 [P], för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson.


Svenska Esso AB .Uah 21 74 075 0 133-7 [P], för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson.


Svenska Esso AB Zagk 33 74 751 5 032-8 [P], för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson.


Kema Nord Zags 33 74 781 2 021-1 [P], för transport av 239/UN 1086 Vinylklorid, stabiliserad, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson. Den orangefärgade skylten är tämligen osynlig...


Kema Nord .Uahs 21 74 077 0 065-7 [P], för transport av 336/UN 1184 Etylendiklorid, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson.


Kema Nord Zaes 33 74 788 1 065-7 [P], för transport av 88/UN 1824 Natriumhydroxidlösning, på Sävenäs rangerbangård 1984. Idag är farlighetsnumret 80 för UN 1824. Foto: © Hans Nilson.


SJ Zacs 33 74 786 5 006-6 [P], uthyrd till POL Transport AB för transport av 30/UN 1202 Dieselolja, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson.


SJ Zaces 33 74 787 5 004-9 [P] för transport av 30/UN 1202 Dieselolja, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson. Här kan noteras att texten BRANDFARLIGT hade rengjorts eller bättringsmålats, medan den orangefärgade skylten förde en tämligen anonym tillvaro.


Svenska Shell AB .Uahs 21 74 007 0 062-1 [P] för transport av 33/UN 1203 Bensin, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson.


Svenska Shell AB Zae 33 74 758 1 012-9 [P] för transport av 30/UN 1202 Dieselolja, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson. Detta var också en typisk "Chr. Olsson-vagn" med självbärande cistern och ramverk för boggiinfästning och buffertbalk fastsvetsad i cisternen, liksom de "amerikanska" boggierna. Konstruktionen överavs sedermera av de flesta (europeiska) vagnägarna p.g.a. sprickbildning, och man valde istället att låta cisternen stå på ett separat ramverk. Nu (2020-talet) har den självbärande cisternen med integrerat ramverk börjat återkomma i Europa, inte minst för att möjliggöra större lastvolym, till lägre vikt. Konstruktionen är annars vanlig i USA.


Svenska Shell AB Zaekk 33 74 774 1 026-4 [P] för transport av 30/UN 1202 Dieselolja, på Sävenäs rangerbangård 1984. Foto: © Hans Nilson.


Miljövänlig olja för LKAB. LKAB Zacens 33 74 787 6 064-4 [P] för transport av eldningsolja, i Kiruna 1987. Foto: © Hans Nilson. Vagnen är försedd med tågvärme för uppvärmning av oljan. Som synes saknas märkning och etikettering för farligt gods. Numera klassas denna eldningsolja som UN 3082 Miljöfarlig vätska, flytande, n.o.s. (jmf. nedan).


En gasvagn lastad på överföringsvagnar i Hagfors på smalspåriga NKlJ i Värmland i februari 1989. Foto: © Peter Nilsson.


NKlJ moderniserade successivt sin godsvagnsflotta. Bland annat anskaffades den maffiga boggitankvagen Qo 20007 av Chr. Olsson i Falkenberg 1960, för transport av brandfarliga vätskor. Här ses den uppställd i Hagfors den 2 maj 1989.


VTG Zags 30 80 791 2 544-3 [P], uthyrd till Svenska Statoil AB för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. (kallas Gasol i handeln), intill NKlJ omlastningskran i Deje den 17 mars 1990. Foto: © Peter Berggren. På privatägda cisternvagnar behövde man tidigare inte skriva ut litteran med bokstäver. Notera solskärmen över cisternen; tankar för kondenserade gaser ska vara värmeisolerande och solskärmen är ett av två godkända sätt.


Efter att NKlJ lagts ned 1990 fördelades en hel del av den rullande materielen på landets järnvägsmuseer och museijärnvägar. Qo 20007, liksom flera andra NKlJ-fordon "mellanlandade" ett tag på Upsala-Lenna Jernväg (ULJ), innan de transporterades vidare till Järnvägsmuseet i Gävle och andra museiföreningar. Här ses Qo 20007 på Uppsala Ö den 21 april 1991.


Tankvagnen AGJ Q12p 301 reklamerar här för Shell, eller Svensk-Engelska Mineralolje A.B. i Stockholm, som företaget hette en gång i tiden. Notera varningstexten ELDFARLIG OLJA. Den har ett förflutet som SJ Q12p 323593 och VGJ Um 1363 och ses här i Anten på museijärnvägen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) en dag i juli 1993. Tidigare målades cisternvagnar för fotogen, bensin eller olja i silvergrå färg, medan cisternvagnar för tjära eller asfalt målades svarta. Shell anlade ett raffinanderi i Rasta på södra Lidingön utanför Stockholm i slutet av 1920-talet, och Shell-tankvagnar var en vanlig syn i godstågen på Södra Lidingöbanan fram till slutet av 1970-talet.


Ett farligt gods-lastat godståg passerar Koblenz på rechte Rheinstrecke den 16 maj 1997.


Den kanske mest kända av Nordwaggons (NW) cisternvagnar var Zacs671 33 74 786 5 007-6, som stod uppställd utanför kontoret i Ulvsunda i Stockholm. Det var dock bara denna vagn som såg ut så här, alla andra cisternvagnar var antingen anonymt gråbruna eller var målade i inhyrarens färger. Cisternvagnsflottan såldes till AB Tankvagnar i slutet av år 2000. Som synes var vagnen etiketterad med etikett 3, men den orangefärgade skylten saknades. Etiketten var snarast att betrakta som en "accessoar". Bilden tog jag den 20 april 1998.


NW Uakks880 33 74 935 2 017-1 [P] på Malmö godsbangård den 15 maj 1998. Vagnen användes för transport av 423/UN 1402 Kalciumkarbid i s.k. turnbins-behållare. Notera de tämligen små etiketterna; dessa behållare betraktades som kollin, varför etiketterna inte behövde vara större än 100 x 100 mm.


En AAE Sgns923, uthyrd av Nordwaggon till dåvarande Eka Chemicals (sedermera en del av Nouryon) och lastad med två tankcontainrar med 50/UN 1495 Natriumklorat, rullar ner för vallen i hällregnet på Gävle godsbangård den 15 juni 1998.


Ett av HGK:s godståg i Brühl-Vochem i Tyskland den 23 juli 1998. Sist i tåget gick fyra farligt gods-lastade cisternvagnar.


Tre Nordwaggon Ucs-vagnar avsedda för transport av 423/UN 1402 Kalciumkarbid på Gävle godsbangård den 20 mars 1999.


NW Zaes750 33 74 788 0 003-6 [P], avsedd för transport av 30/UN 1202 Dieselolja, väntar på underhåll hos Chr. Olsson i Göteborg den 20 oktober 1999. Samtliga Nordwaggons cisternvagnar såldes i slutet av år 2000 till AB Tankvagnar.


NW Zacs 33 74 786 5 025-8 [P], avsedd för transport av 30/UN 1202 Dieselolja, inne på Scandicons område i Ystad i väntan på underhåll, den 21 december 1999.


En vagn som hade sett sina bättre dagar var NW Zaces 33 74 787 5 049-6 [P]. Den 8 januari 2000 stod den avställd på "Kolbangården" i Kristinehamn. Som synes var den farligt gods-märkt och hade varit lastad med 60/UN 2312 Fenol, smält. Den rengjordes aldrig innan avställningen. Vagnen sattes senare under året i trafik igen och sanerades innan den hyrdes ut till en annan kund.


NW Zacs 33 74 786 5 032-4 [P], avsedd för transport av 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor, på Kvillebangården i Göteborg den 23 maj 2000.


EVA Zcs 23 80 736 7 642-1 [P], för transport av 886/UN 1790 Flourvätesyra, upplastad på en vagnbjörn i Sandviken den 28 maj 2000. Foto: © Peter Berggren. I RID finns regler för hantering av s.k. kombitransport (se nedan), d.v.s. att ett vägfordon transporteras på järnvägsvagn, men omvända regler finns inte i ADR.


En NW Ucs för transport av 423/UN 1402 Kalciumkarbid, i Oxelösund den 3 juni 2000.


ÖBB 2143 077-2 med ett gasvagnståg på stationen Klein Schwechat, inte långt från Wiens flygplats med samma namn (utan Klein!), den 15 juni 2000.


NW Zaes 33 74 788 0 017-6 [P] uthyrd till LKAB för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Luleå den 12 september 2000.


AAE Sgns923 33 68 455 6 601-5 [P] lastad med AGA-tankcontainrar för transport av 22/UN 1951 Argon, kyld, flytande, i Luleå den 12 september 2000. Det finns inget krav på orangefärgat band på tankcontainer, och varför den borte tankcontainern ändå hade det, är oklart.


VTG är en av de stora "godsvagnsgrossisterna" som specialiserat sig på cisternvagnar. Den 28 juni 2002 stod gasvagnarna VTG Zags 33 80 781 4 337-1 [P] och 33 80 781 4 335-5 [P] i Södertälje hamn, avsedda för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.


Österrike-registrerade VTG 33 81 753 7 009-8 [P] för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Alvesta den 6 november 2002.


Scandicon Zacs 33 74 786 6 006-7 [P] för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Alvesta den 6 november 2002.


NACCO Zags 33 80 781 4 462-7 [P] för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. i Borlänge den 22 mars 2005. Nacco ägs numera av VTG.


Oljetransporterna till och från raffinanderiet i Nynäshamn var en väsentlig del av godstrafiken på Nynäsbanan. Följaktligen har Nynäshamns Järnvägsmuseum sett till att bevara ett antal typiska tankvagnar från SNJ som denna; SNJ Q12 500117 [P] i Nynäsgård den 29 maj 2005.


Kemira Zacs 33 74 781 2 045-0 [P] i Malmö den 4 december 2006. Av märkningen på cisternen att döma var den avsedd för transport av 268/UN 1079 Svaveldioxid, men här var etiketterna delvis borttagna och vagnen saknar orange skylt.


Ermewa Zacns 33 80 792 9 266-4 i Gävle den 16 april 2007. Vagnen används för flygbränsletransporter (30/UN 1223 Fotogen) och är idag folierad med Green Cargos märkning (jmf. nedan).


Tankvagnen SJ Uh 20 74 070 1 629-5 [P] utanför lokstallet i Falun hos Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg den 11 mars 2008. Vagnen är ett typiskt exempel på hur tankvagnar för brandfarliga vätskor såg ut (när de var nyreviderade...) innan den internationella märkningen infördes i Sverige även för inrikes transporter.


Ett godståg draget av VR Dv12 2709 på linjen mellan Åbo och Nystad vid Reso på morgonen den 18 juli 2008. Närmast loket gick en gasvagn.


VR Sti 15429-4 för transport av 268/UN 1005 Ammoniak, vattenfri, i Åbo den 18 juli 2008.


En rysk cisternvagn för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s. i Åbo samma dag.


Ett tömt flygbränsletåg på retur från Brista till Gävle passerar genom Uppsala C den 20 september 2008. En av vagnarna var Ermewa Zacns 33 80 792 9 252-4 [P].


En Ermewa-cisternvagn för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid åt Kemira i Gävle den 12 mars 2009.


Ermewa Zacns 34 87 792 9 031-4 [P] uthyrd till Kemira för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid i Gantofta den 14 juni 2009.


Zans A-VTGD 33 81 783 6 501-5 [P] för transport av 30/UN 1202 Dieselolja, i Karlstad den 5 augusti 2009.


I samma tåg gick GATX Zans 33 80 784 3 094-3 [P] för transport av 30/UN 1202 Dieselolja. Vagnen har ett förflutet hos KVG, som grundades 1991 och tog över närmare 17 000 cisternvagnar från östtyska Deutsche Reichsbahn (DR). GATX tog över KVG helt år 2006.


GC Hbins 21 74 226 5 604-1 lastad med 33/UN 1263 Färg i Enköping den 11 augusti 2009. Orangefärgad skylt med faro- och UN-nummer krävs normalt inte på täckta vagnar, men får sättas upp på vardera långsidan om vagnen innehåller en komplett last av kollin med ett och samma ämne eller föremål.


Zacens D-VTGD 33 80 793 3 056-3 [P] för transport av 33/UN 1170 Etanol i Älvsjö den 4 september 2009.


AB Tankvagnar Zaces S-ABT 33 74 787 5 024-9 [P] för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Sundbyberg den 14 oktober 2009. Vagnen hade ett förflutet hos Nordwaggon.


Zaes S-ABT 33 74 788 0 018-4 [P] i Sundbyberg för transport av 30/UN 1202 Dieselolja, samma dag. Även denna vagn hade ett förflutet hos Nordwaggon.


VTG Zacns D-VTGD 33 80 784 0 139-9 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Karlstad den 22 februari 2011.


Pure Performance. Flygbränsletåget till Brista söder om Märsta passerar Knivsta den 7 april 2011.


VTG Zacns 33 84 7846 572-1 för transport av 80/UN 1789 Klorvätesyra (saltsyra) i Vejle i Danmark den 23 juni 2011.


I samma tåg gick Ermewa Zacns 33 80 7846 039-5 [P], också den för transport av 80/UN 1789 Klorvätesyra (saltsyra).


VTG- och Nacco-cisternvagnar med farligt gods i Kristinehamn den 4 april 2012.


En av Hoyers tankcontainrar lastad med 30/UN 1090 Aceton på Stockholm C den 8 juni 2012.


En av AGA:s gasvagnar, sannolikt en Zagkks för transport av 22/UN 1951 Argon, kyld, flytande, i hällregn Borlänge den 25 juni 2012.


Ytterligare en av AGA:s gasvagnar i samma tåg.


VR Cargo-märkta cisternvagnen Zaens-w 82 10 783 2 011-5 för transport av 80/UN 1830 Svavelsyra i Hyvinge i Finland den 11 augusti 2012.


Zags D-VTGD 33 80 781 3 576-5 [P] för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. i Kristinehamn den 4 februari 2013. Ännu anas märkningen för Statoil och texten "Gasol - ren energi".


I samma tåg gick NACCO Zags 33 80 781 4 753-9 [P], även den för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.


Farligt gods på smala spår. Rhätische Bahn (RhB) Za 8137 för transport av 33/UN 1203 Bensin passerar genom Chur Hbf i Graubünden i Schweiz den 12 maj 2014.


Ermewa 33 74 783 0 071-8 S-ERMW för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid på Malmö gb den 3 februari 2016, tillsammans med Nacco-vagnen Zacns 33 54 783 8 309-4 CZ-NACCO för transport av 33/UN 1089 Acetaldehyd.


Zacns D-VTG 37 80 784 1 655-9 för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s. i Borlänge den 21 december 2016.


Den Hartogh tankcontainer EUVU 041625-4 för transport av UN 30/1866 Hartslösning, brandfarlig, i Älvsjö den 3 mars 2017.


En rysk tankvagn tillhörande Gazprom lastad med 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., på Riga centralstation den 1 augusti 2017.


Hybridloket Alstom Prima H3 växlar farligt gods-vagnar för Chemion i Krefeld-Uerdingen i Tyskland den 16 augusti 2017.


DB 185 248 med gasvagnar "i kroken" mellan Diepholz och Twistringen den 16 augusti 2017.


För oljetransporter hyr LKAB ett antal cisternvagnar av VTG. Här ses Zacens NL-VTGD 37 84 7931 999-8 i Vitåfors (Malmberget) för transport av 30/UN 1202 Dieselolja den 27 september 2017.


En del vagnar har tågvärme för uppvärmning av tjockoljan (EO5). Här ses NL-VTGD Zacens 37 84 7931 995-6 lastad med 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s. i Vitåfors samma dag.


Zacens NL-VTGD 37 84 7931 996-4 för transport av 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s. i Luleå den 28 september 2017.


För transport av diesel hyr LKAB också andra typer av cisternvagnar från VTG, t.ex. Zans D-VTGD 37 80 7848 167-8, som här ses i Luleå samma dag.


En av de äldre cisternvagnarna för oljetransporter som ägs av LKAB, S-GC 83 74 787 6 058-5 i Luleå samma dag.


GC Td 379 växlar cisternvagnar lastade med 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s., populärt kallat eldningsolja EO5, i Luleå den 19 oktober 2017.


RBH G 1206-lok 804 växlar farligt gods-vagnar i Gladbeck West den 5 april 2018. Notera den mer färgglada Wascosa-vagnen i mitten.


VTG gasvagn Zags 37 80 7811 243-0 tillverkad av Greenbrier utställd på Innotrans-mässan i Berlin den 21 september 2018.


NACCO Zags 33 80 781 4 847-7 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Kristinehamn den 4 januari 2019.


Ermewa Zags F-ERSA 33 87 7868 750-5 för transport av 50/UN 2014 Väteperoxid i Bohus den 14 mars 2019.


GATX Zaces D-GATXD 33 80 7873 134-0 och Zaes D-GATXA 33 80 7968 718-6 -5 för transport av 80/UN 1814 Kaliumhydroxidlösning (Kalilut) i Bohus den 14 mars 2019.


VTG Zacns D-VTGD 33 80 7840 985-5 för transport av 80/UN 3264 Frätande sur oorganisk vätska, n.o.s. i Hallsberg den 26 mars 2019.


Ermewa Zacns F-ERSA 33 87 7929 006-7 för transport av 80/UN 2582 Järntriklorid, lösning i Hallsberg samma dag.


VTG Zacns D-VTG 33 80 7840 985-5 uthyrd till Kemira för transport av 80/UN 3264 Frätande sur oorganisk vätska, n.o.s. i samma tåg.


Sist i raden i detta tåg gick VTG Zacns D-VTGD 37 80 7846 985-5 för transport av 66/UN 3414 Natriumcyanid, lösning.


Ett "gasoltåg" bestående av nya VTG Zags-vagnar i Hallsberg den 4 april 2019. "Gasol" är en gasblandning och transporteras som 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. Sist i tåget gick VTG Zags D-VTG 33 80 7813 925-0.


Zans D-VTG 37 80 7848 412-8 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja på Karlstad C den 20 juni 2019.


Ermewa Zans S-ERMW 33 74 7848 550-7 för transport av 33/UN 1203 Bensin på Karlstad C samma dag.


Ermewa Zans F-ERSA 37 87 7838 025-0 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja på Karlstad C samma dag.


Tankcontainer LASU 001993-8 för transport av 40/UN 1361 Kol i Göteborg-Skandiahamnen den 27 juni 2019.


En av Samskips containrar lastad med 30/UN 1263 Färg samma dag.


En Hoyer-tankcontainer lastad med 83/UN 1604 Etylendiamin samma dag.


VR Za 180012-7 för transport av 80/UN 1824 Natriumhydroxidlösning på köspåret till vagnverkstaden i Karleby den 23 juli 2019.


VR Zans 82 10 7836 016-0 för transport av 80/UN 1830 Svavelsyra i Karleby den 24 juli 2019.


VR Uan-t 11 10 9994 003-8 i Idensalmi den 24 juli 2019, lastad med specialcontainrar för zinktransport, varav en var klassad som farligt gods. Av etiketterna att döma torde det röra sig om 90/UN 1931 Zinkditionit (Zinkhydrosulfit).


VR Zan-v 194433-9, lastad med 80/UN 1805 Fosforsyralösning i Idensalmi den 24 juli 2019.


Ryska cisternvagnar lastade med 23/UN 1978 Propan i tåg T 3821 i Idensalmi på morgonen den 25 juli 2019.


VR Zans 82 10 7836 013-7 med 80/UN 1830 Svavelsyra i samma tåg.


I samma tåg gick VR Zan-v 194239-0, även den lastad med 80/UN 1830 Svavelsyra.


En storcontainer lastad med 33/UN 1203 Bensin på Julaterminalen i Falköping den 3 september 2019. Den är etiketterad i enlighet med 2019 års versionen av RID, där det tillåts att man använder storetiketter från andra transportslag, så länge de är tillräckligt tydliga. Denna storetikett är egentligen framtagen för sjötransport enligt reglerna i IMDG-koden, men kan nu också användas för järnvägstransporter.


En tankcontainer lastad med UN 83/1604 Etylendiamin på Julaterminalen i Falköping samma dag.


Zacens NL-VTG 37 84 7931 998-0 lastad med 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande n.o.s. (Eldningsolja EO5) i Luleå den 1 november 2019.


Vagnen gick i det s.k. "Insatståget", draget av Hector Rail 243.106 Ericsson, som här ses i Gällivare senare samma morgon.


Zacns D-VTG 33 80 7840 036-7 lastad med 30/UN 1202 Dieselolja på Kiruna malmbangård den 2 november 2019.


Container lastad med 33/UN 1263 Färg i Nyborg i Danmark den 11 november 2019.


Trailer lastad med 80/UN 3265 Frätande sur organisk vätska, n.o.s. i Padborg i Danmark den 12 november 2019. Detta är ett exempel på kombitrafik, d.v.s. transport av ett vägfordon i en kombinerad väg-/järnvägstransport. Så länge vägfordonet och dess innehåll uppfyller kraven i ADR/ADR-S, krävs ingen ytterligare märkning och etikettering av vagnen. Vid styckegodstransport (kollin) på väg, krävs normalt endast en onumrerad orangefärgat skylt framtill och baktill på transportenheten. Här har trailern också försetts med etkett 8 med UN-numret angivet, vilket tyder på att även en sjötransport ingick i transportkedjan.


Inspektion i farten av Samskip-tåget 42702 som höll på att backas in till terminalen i Katrineholm den 30 januari 2020. Notera tankcontainern t.v. lastad med 225/UN 1073 Syre (Oxygen), kyld, flytande. På håll föreföll märkning och etikettering vara i ordning.


Samskips kylkontainer COCU 100346-1 med LQ-etikett i ett av Hector Rails tåg från Duisburg till Katrineholm på Malmö godsbangård den 7 april 2020.


Linde Gas (i Sverige f.d. AGA Gas) Zags D-LGD 37 80 7816 001-7 för transport av 22/UN 2187 Kolsyra, kyld, flytande, på Malmö godsbangård den 23 april 2020.


Intill gick DB Zagkks 33 74 7913 027-6, uthyrd till AGA Gas, också den för transport av 22/UN 2187 Kolsyra, kyld, flytande.


Tvåaxliga cisternvagnar är rätt ovanliga idag. Några finns dock, t.ex. On-Rail Zcs D-ORME 23 80 7369 587-2, som den 24 april 2020 stod i Eskilstuna, för transport av 886/UN 1790 Flourvätesyra.


Hector Rails tåg 49053 passerar Alingsås den 12 maj 2020. I tåget gick flera farligt gods-lastade enheter, bl.a. containern CNEU 456957-7 lastad med UN 1263 Färg, liksom tankcontainern VODU 933840-7, lastad med 80/UN 2491 Etanolamin, som syns längre bort i bild.


Zags 33 74 7812 054-2, uthyrd till AGA Gas, för transport av 22/UN 2187 Koldioxid, kyld, flytande på Hallsbergs rangerbangård den 20 maj 2020.


En detaljbild av vagnens skylt. Värt att notera är att vagnen är angiven som inregistrerad vid SJ, men det rör sig om en felmärkning, det ska stå CZ-LINDE. Efter bolagiseringen av affärsverket SJ kvarstod "SJ" som beteckning för siffran 74 ett tag, innan "GC" infördes. Sedermera ändrades systemet och idag står siffran 74 för Sverige, och till den ska fordonsinnehavarens signatur anges.


En Haanpaa-tankcontainer för transport av 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande n.o.s. i Hallsberg den 20 maj 2020.


On-Rails gasvagn Zagns379.0 D-ORME 33 80 7809 887-2 för transport av 23/UN 1063 Metylklorid (Köldmedel R 40) på Malmö godsbangård dem 20 maj 2020.


D-VTG Zaces 33 80 7874 408-9 för transport av 80/UN 1824 Natriumhydroxidlösning (natronlut), på Malmö godsbangård samma dag.


Eurotainer tankcontainer EURU 406005-5 för transport av 33/UN 1280 Propenoxid (propylenoxid) på Malmö godsbangård på kvällen den 20 maj 2020.


D-VTG Zacs 33 80 7865 238-9 och D-VTG Zacns 33 80 7840 172-0 för transport av 80/UN 1778 Fluorkiselsyra, på Malmö godsbangård den 20 maj 2020.


CH-VTGD Sgnss 33 85 4552 035-9 lastad med två Kemira-container för transport av 268/UN 1079 Svaveldioxid, på Malmö godsbangård samma kväll.


On-Rails tämligen nylevererade Zacens D-ORWU 33 84 7933 849-7 för transport av 60/UN 2312 Fenol, smält på Malmö godsbangård dem 20 maj 2020.


D-VTG Zans 33 80 7848 629-0 för transport av 336/UN 1100 Allylklorid, på Malmö godsbangård samma kväll.


S-AAEC Sgnss 31 74 4552 115-4 lastad med två container för transport av 90/UN 3077 Miljöfarligt ämne, fast, n.o.s., på Malmö godsbangård samma kväll. Den gula kvadraten med "R" är en italiensk märkning för avfall (it.: Rifiuti).


D-VTG Zas 33 80 7966 140-5 för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s., på Malmö godsbangård samma kväll.


Intill stod D-VTG Zacns 33 80 7841 776-3, även den för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s.


Gasvagnen NL-VTG Zagns 37 84 7809 031-9, för transport av 23/UN 1037 Etylklorid på Malmö godsbangård den 20 maj 2020.


Jan Dohmen tankcontainer JOTU 225027-1 för transport av 336/UN 1131 Koldisulfid i Nässjö den 21 maj 2020.


Anhalt Logistics tankcontainer ANHU 260008-0 för transport av 99/UN 3257 Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s. i Nässjö den 21 maj 2020. Notera även den särskilda etiketten för förhöjd temperatur.


TEN D-VTG Zacns 37 80 7929 070-6 för transport av 80/UN 1789 Klorvätesyra i Nässjö den 21 maj 2020.


DB Habbillns351 (AAE H3) 31 80 2780 300-2 lastat med klass 5.1 Oxiderande ämnen på Malmö godsbangård den 21 juni 2020.


D-AAEC Sgnss10 33 68 4552 496-4 med två tankcontainrar för transport av 50/UN 1495 Natriumklorat på Malmö godsbangård samma dag.


D-VTG Zacens 33 80 7933 052-2 för transport av 80/UN 1779 Myrsyra på Malmö godsbangård samma dag.


TEN D-VTG Zacns 33 80 7846 063-5, uthyrd till Kemira, för transport av 80/UN 2582 Järntriklorid, lösning, på Malmö godsbangård samma dag.


A-VTG Zacns 33 81 7929 315-8 för transport av 33/UN 1170 Etanol, på Malmö godsbangård samma dag.


D-VTG Zas 33 80 7966 147-0 för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s., på Malmö godsbangård samma dag.


Zacens CZ-VTGCH 33 54 7838 308-6 för transport av 33/UN 1089 Acetaldehyd på Malmö godsbangård samma dag. Här ses etikett 3 med vit "flamma" och dito text, vilket också är tillåtet enligt RID. Svart tryck förefaller dock vara vanligare.


Zacens NL-VTGCH 33 84 7838 300-2 för transport av 33/UN 1089 Acetaldehyd på Malmö godsbangård samma dag.


Zacens NL-VTGCH 33 84 7932 380-4 för transport av 66/UN 3414 Natriumcyanidlösning på Malmö godsbangård samma dag.


ATIR-RAIL D-ATRR Zacns 33 80 7846 258-1 för transport av 559/UN 2015 Väteperoxid, vattenlösning, stabiliserad, på Malmö godsbangård den 21 juni 2020.


Ermewa Zacns F-ERSA 33 87 7868 364-3 för transport av 80/UN 2582 Järntriklorid, lösning i Nässjö den 16 juli 2020.


I samma tåg gick Ermewa Zacns ERSA 33 87 786 8 368-4, även den för för transport av 80/UN 2582 Järntriklorid, lösning.


F.d. Nacco D-VTGCH Zags 33 80 7814 780-1 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Hässleholm den 28 augusti 2020.


Samskip växelflak SVDB 500038-0 lastad med ämne i klass 5.1, på Malmö godsbangård den 28 augusti 2020.


Samskip växelflak SVDB 500002-1 lastad med ämnen i klass 3 och klass 8, i Gamlarp den 8 september 2020.


Storcontainer TLLU 108136-4 lastad med 33/UN 1263 Färg i Gamlarp samma dag.


Storcontainer TLLU 108136-4 lastad med 33/UN 1203 Bensin i Gamlarp samma dag. Notera att etiketten "döda fisken och trädet" saknas. Den ska anbringas på vagnar eller lastenheter om ämnet är miljöfarligt, vilket bensin "normalt" är. Här rörde det sig dock om miljövänlig bensin, så etiketteringen var helt korrekt.


Storcontainer CNEU 457306-6 lastad med ämnen i klass 3 och klass 8 i Gamlarp samma dag.


En Wascosa-cisternvagn, s.k. Safe Tank Car, för transport av 268/UN 1079 Svaveldioxid passerar Gamlarp den 8 september 2020.


Linde Gas (i Sverige f.d. AGA Gas) Zagkks S-AGA 33 74 9130 068-0 för transport av 22/UN 1951 Argon, kyld, flytande, i Borlänge den 20 oktober 2020.


Idel Ermewa-cisternvagnar i Göteborg-Marieholm den 6 november 2020. Närmast Zags NL-ERSA 37 84 7814 525-3 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.


Ermewa Zacs F-ERSA 33 87 7868 837-8 och 836-0 för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid på Göteborg-Kville den 28 december 2020.


VTG Zans A-VTG 33 81 7848 950-0 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja på Göteborg-Kville den 13 januari 2021.


Ermewa Zans F-ERSA 33 87 7848 015-6 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja på Göteborg-Kville samma morgon.


Ermewa Zans F-ERSA 33 87 7837 190-0 för transport av 33/UN 1203 Bensin på Göteborg-Kville samma morgon. Notera den gamla "Ermewa-Sati"-loggan.


VTG Zagns D-VTG 33 80 7809 085-9 uthyrd till Kemira för transport av 268/UN 1079 Svaveldioxid i Hallsberg den 19 januari 2021. Foto: © Joakim Krause.


ERR European Rail Rent D-ERR Zacns1 37 80 7929 227-2 för transport av 33/UN 1219 Isopropanol i Älvsjö den 5 februari 2021.


GC Sgnss 35 74 4552 127-9 lastad med två tankcontainrar för transport av 50/UN 1495 Natriumklorat i Trelleborg den 10 mars 2021.


GC Sdgms 35 74 4586 634-4 lastad med två tankcontainrar från Eurotainer för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid, vattenlösning, i Trelleborg den 10 mars 2021.


VTG Zagns 33 80 7809 112-5 uthyrd till Kemira för transport av 268/UN 1079 Svaveldioxid i Frövi den 12 mars 2021.


GC Rd2 1131 med ett cisternvagnståg för transport av brandfarliga vätskor i Göteborg-Marieholm den 23 mars 2021.


I tåget gick bl.a. Ermewa Zans S-ERMW 33 74 7848 550-7 för transport av 33/UN 1203 Bensin...


....och VTG Zans D-VTG 37 80 7836 508-7 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja.


D-AAEC SgnssS22 33 68 4552 410-5 och S-GC Sgnss10 31 74 4552 137-8 lastade med tankcontainrar för transport av 50/UN 1495 Natriumklorat i Värö den 25 mars 2021.


GC Lgns081 21 74 4432 035-2 lastad med en Hoyer-tankcontainer för transport av 33/UN 1089 Acedaldehyd i Malmö den 6 april 2021.


S-AAEC Sgnss2 31 74 4552 170-0, lastad med två containrar för transport av 90/UN 3077 Miljöfarligt ämne, fast, n.o.s., på Malmö gb den 6 april 2021.


Spolchemie CZ-SPCH Zacs 33 54 7864 639-1 för transport av 336/UN 1100 Allylklorid, i Malmö den 6 april 2021. Notera den handskrivna orange skylten!


NL-GATXD Zacens 37 84 7933 016-9 för transport av 339/UN 1247 Metylmetakrylat, monomer, stabiliserad, i Malmö samma kväll.


Wascosa Safe Tank Car Zagns D-WASCO 37 80 7809 159-2 för transport av 268/UN 1079 Svaveldioxid i Malmö samma kväll.


En Samskip-container lastad med ämnen i klasserna 3, 8 och 9 i Malmö den 6 april 2021.


I samma tåg gick denna tankcontainer för transport av 40/UN 1361 Kol eller kimrök.


VTG Zacs D-VTG 33 80 7865 413-8 för transport av 80/UN 1778 Fluorkiselsyra på Malmö gb samma kväll.


Samma kväll stod Lineas Sgns B-LNS 33 88 4554 685-6 på Malmö gb, lastad med en Bulkhaul-tankcontainer för transport av 22/UN 1161 Dimetylkarbonat. Notera att tankcontainern är märkt enligt IMDG-koden, där endast UN-numret är angivet på orange skylt intill faroetiketten, plus ämnets officiella transportbenämning i text intill etiketten.


Ermewa Zans S-ERMW 33 74 7836 078-3 för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid på Göteborg-Kville den 8 april 2021.


VTG, ex. Nacco, Zags D-DB 33 80 781 4 755-4 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. i Skövde den 22 april 2021.


VTG Zans D-VTG 37 80 7848 419-3 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja på Sävenäs rangerbangård i Göteborg den 22 april 2021.


VTG Zags D-VTGCH 37 80 781 4 793-5 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. på Sävenäs rangerbangård i Göteborg den 22 april 2021.


VTG, ex. Nacco, Zags D-NACCO 37 80 781 9 072-8 för transport av 268/UN 1005 Ammoniak, vattenfri i Hallsberg den 28 april 2021.


I samma tåg gick VTG Zacns D-VTG 33 80 7846 063-5 för transport av 80/UN 2582 Järntriklorid.


Ett tåg lastat med UN 1942 Ammoniumnitrat i Hallsberg den 29 april 2021. Notera den dubbla uppsättningen av 5.1-etiketter.


I tåget gick också GC Hbbins881 21 74 2469 229-1...


...samt GC Hbbinss17 21 74 2451 089-9.


VTG Zagns 37 80 7809 041-2 för transport av 263/UN 1040 Etylenoxid (etenoxid) i Ånge den 3 juni 2021.


Wascosa D-WASCO Zags 33 80 7818 160-3 för transport av 263/UN 1005 Ammoniak, vattenfri i Ånge samma dag.


I samma tågsätt gick ex. Nacco CZ-VTGCH Zacns 33 54 7838 584-2 för transport av 33/UN 1089 Acetaldehyd...


...liksom NL-VTGCH Zacns 37 84 7838 957-0, även den för transport av 33/UN 1089 Acetaldehyd.


D-VTGCH Zacns 37 80 784 6 850-1, för transport av 80/UN 3264 Frätande sur oorganisk vätska, n.o.s., i Ånge den 3 juni 2021.


Nylevererade D-GATXD Zags 37 80 7824 957-0, för transport av 23/UN 1063 Metylklorid (köldmedium R40), i Ånge samma dag.


D-GATXD Uacns 37 80 9326 604-7, för transport av X423/UN 1402 Kalciumkarbid, i Luleå den 30 juni 2021.


Zacens NL-VTG 37 84 7931 989-9 för transport av 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s., i det här fallet Eldningsolja EO5, i Luleå hamn den 30 juli 2021.


D-VTG Zacns 33 80 7840 112-6, lastad med 30/UN 1202 Dieselolja i Luleå hamn samma dag.


Hector Rail 243.106 Ericsson med gt 40501 från Gällivare och Kiruna ankommer Luleå C i den ljusa sommarkvällen den 30 juni 2021.


I tåget gick bl.a. D-VTG Zacns 33 80 7840 002-9, som varit lastad med 30/UN 1202 Dieselolja, men som här var tömd, men ej rengjord...


...liksom Zacens NL-VTG 37 84 7931 985-7, som varit lastad med 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s.


D-VTG Zacns 33 80 7840 112-6, lastad med 30/UN 1202 Dieselolja, på "Rangeringen" vid Luleå C den 1 juli 2021.


GC Rd2 1044 passerar Uppsala C med flygbränsletåget 9475 den 28 juli 2021.


I tåget gick bl.a. S-ERMW Zacns 33 74 7929 261-3, lastad med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor. Tidigare kunde flygbränsle även klassas som UN 1223 Fotogen, jämför gärna med denna bild.


Rhätische Bahn (RhB) Za 8150 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Pontresina i Graubünden i sydöstra Schweiz den 20 september 2021.


Cisternvagnarna RhB Za 8105 och 8126 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Pontresina samma dag.


Genom Le Prese i Graubünden i sydöstra Schweiz, går Berninabanan (en del av Rhätische Bahn) på gatuspår. Sist i detta tåg mot Tirano gick den 20 september 2021 cisternvagnarna RhB Za 8105 och 8126 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja. Det är onekligen ovanligt att farligt gods transporteras i persontåg på detta viset, men i Schweiz verkar det mesta vara möjligt på järnvägen!


RhB Za 8129 och 8150 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Pontresina senare samma dag.


RhB Za 8123 och 8127 för transport av 33/UN 1203 Bensin i Samedan samma dag.


RhB Za 8129 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Chur den 21 september 2021.


Tankcontainer CSAA 010760-6 för transport av 33/UN 1203 Bensin i Samedan den 22 september 2021.


På vagnen intill stod tankcontainer CSAA 010748-4, för transport av 30/UN 1202 Dieselolja.


D-VTG Zas 33 80 7966 186-1 för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s. i Borlänge den 7 oktober 2021.


TLLU 170030-3 lastad med ämnen i klass 3, 8 och 9 i Falköping den 8 oktober 2021.


LASU 001987-7 med senaste last 40/UN 1361 Kol eller kimrök i Falköping samma dag.


D-VTG Zagns 33 80 7809 513-4 för transport av 23/UN 1037 Etylklorid på Malmö godsbangård den 18 oktober 2021.


VTG Zags D-VTGCH 37 80 781 4 463-5 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. i Älvsjö den 22 november 2021.


En Wibax-tankcontainer för transport av 268/UN 1079 Svaveldioxid, i Borlänge den 3 december 2021.


En GC Sgns-vagn lastad med containrar för transport av 90/UN 3077 Miljöfarligt ämne, fast, n.o.s, i Borlänge samma kväll.


GC Rc4 1168 med "Gasolen" till Borlänge i Hallsberg den 27 januari 2022.


GC Lgns081 21 74 4435 891-5 i Älvsjö den 8 februari 2022, lastad med Den Hartogh-tankcontainern EUVU 041588-0 för transport av 30/UN 1866 Hartslösning.


I samma tåg gick tankcontainern BTLU 126197-5 för transport av 30/UN 2219 Allylglycidyleter. Notera de handskrivna orange skyltarna.


Hector Rail GmbH (VKM: HRDE) 241.014 Ackbar (f.d. MRCE 185 571) med ett cisternvagnståg för transport av brandfarliga vätskor i klass 3, i Großkorbetha den 4 februari 2022. Foto: © Matti Hoffmann.


D-VTG Zaces 33 80 7874 430-1, för transport av 80/UN 1824 Natriumhydroxidlösning (Natronlut) i Malmö den 21 februari 2022.


Containern WITU 000437-4 med två mindre tankar för transport av X323/3399 Vattenreaktivt metallorganiskt ämne, flytande, brandfarligt, på Malmö godsbangård den 22 februari 2022.


S-GC Lgns081 21 74 4432 192-1 på Malmö godsbangård samma dag, lastad med Trifleet-tankcontainern TIFU 325359-9 för transport av 80/UN 2820 Butyrsyra.


Rinnen-tankcontainern RICU 731613-6, för transport av 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s. i DB Cargos tåg mot Tyskland, lämnar Malmö godsbangård samma dag.


I samma tåg påträffades de båda Bertschi-tankcontainrarna BIDU 493547-5, för transport av 83/UN 1779 Myrsyra, resp. BIDU 494587-4, för transport av 99/UN 3257 Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s. Notera även den särskilda etiketten för förhöjd temperatur.


CH-HUPAC Sgnss 33 85 4575 534-2, lastad med två Hoyer-tankcontainrar för transport av 30/UN 1866 Hartslösning på Malmö godsbangård samma dag.


I samma tåg gick Eurotainer-tankcontainern EURU 114027-0 för tranport av 58/UN 2014 Väteperoxid, vattenlösning...


...liksom tankcontainern EBCU 625047-1, för tranport av 63/UN 2023 Epiklorhydrin.


B-TOUAX Sggmrs90 33 88 4961 599-6, lastad med två Samskip-storcontainrar för transport av 50/UN 1942 Ammoniumnitrat på Malmö godsbangård samma dag.


Ermewa Zacns D-ERMW 34 80 7929 844-7 för tranport av 58/UN 2014 Väteperoxid, vattenlösning på Malmö godsbangård samma dag.


D-GATXD Uacns 37 80 9326 584-1, för transport av X423/UN 1402 Kalciumkarbid, på Malmö godsbangård samma dag.


VTG Zags D-VTGCH 37 80 781 4 762-0 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Älvsjö den 4 mars 2022.


VTG Zags D-VTGCH 33 80 781 4 794-3 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Degerfors den 21 mars 2022.


VTG Zags D-VTG 33 80 781 3 620-1 och Zags D-VTGCH 37 80 781 4 791-9 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Hällefors den 21 mars 2022.


Den Hartogh-tankcontainern DHDU 207442-3 med 100-årsjubileumsmärkning i Älvsjö den 23 mars 2022. Tankcontainern var märkt och etiketterad för transport av 80/UN 1760 Frätande vätska, n.o.s.


Hoyer-tankcontainern WABU 261431-8 i Padborg den 5 april 2022, märkt och etiketterad för transport av 33/UN 1275 Propionaldehyd.


I samma tåg gick VTG-tankcontainern VTGU 995164-0, märkt och etiketterad för transport av 33/UN 1989 Aldehyder, n.o.s.


På vagnen intill gick EXCIF-tankcontainern EXFU 5627726-7, märkt och etiketterad för transport av 80/UN 2820 Butyrsyra.


Storcontainer SANU 751503-3, märkt och etiketterad för transport av 33/UN 1203 Bensin i Padborg samma dag. Notera att etiketten "Döda fisken och trädet" saknas, vilket var helt i sin ordning; det rörde sig här om miljövänlig bensin.


Storcontainern CNEU 454085-0, märkt och etiketterad för transport av 30/UN 1263 Färg i Padborg den 5 april 2022.


Linde Gas tankcontainer LINU 000046-3, märkt och etiketterad för transport av 225/UN 1073 Syre (oxygen), kyld, flytande, i Tinglev den 6 april 2022.


Storcontainern PVDU 113060-5, märkt och etiketterad för transport av 50/UN 1942 Ammoniumnitrat i Tinglev samma dag. Notera den dubbla uppsättningen 5.1-etiketter (jfr. ovan).


VTG Zags D-VTGCH 33 80 781 4 781-0 och 787-7 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Hallsberg den 21 april 2022.


AGA Gas Zags N-AGA 33 76 7811 004-6 för transport av 22/UN 1951 Argon, kyld, flytande, i Hallsberg samma dag.


Samskip storcontainer SANU 753244-7, etiketterad för transport av begränsade mängder ("LQ") i Duisburg den 25 april 2022. Den som hade satt på etiketterna hade nog inte riktigt klart för sig att de skulle stå på sin spets med svarta fältet nedåt och uppåt...


ERR Zacns3 D-ERR 37 80 7929 611-7 för transport av 33/UN 1219 Isopropanol i Älvsjö den 6 maj 2022.


VTG Zags D-NACCO 33 80 781 4 770-3 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Älvsjö samma dag.


Ermewa Zags F-ERSA 33 87 7814 070-1 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Hallsberg den 17 maj 2022.


Sgnss12 D-AAEC 37 80 4552 471-7 och Sgnss22 D-VTG 33 68 4552 989-8 lastade med specialcontainrar för transport av 90/UN 3077 Miljöfarligt ämne, fast, n.o.s., i Mjölby den 18 maj 2022.


En trio cisternvagnar för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid i Hallsberg den 21 maj 2022.


Tre VTG Zacens-vagnar för transport av 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s. i Luleå den 30 maj 2022.


D-VTG Zans 37 80 7848 108-2 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Luleå samma dag.


D-GATXD Uacns 37 80 9326 505-2, för transport av X423/UN 1402 Kalciumkarbid, i Luleå den 1 juni 2022.


D-VTG Zacns 37 80 7840 013-4 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Luleå den 29 juni 2022.


D-VTG Zans 37 80 7848 167-8 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Luleå samma kväll.


NL-VTG Zacens 37 84 7931 999-8, lastad med eldningsolja, som i farligt gods-sammanhang klassas som 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s., i Luleå den 30 juni 2022.


I samma tåg gick D-VTG Zacns 37 80 7840 115-7 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja.


D-VTG Zacns 37 80 7840 112-6 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Vitåfors den 30 juni 2022.


NL-VTG Zacens 37 84 7931 996-4 för transport av 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s., i Gällivare den 30 juni 2022.


D-VTG Zacns 37 80 7840 021-9 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Gällivare den 1 juli 2022.


Trenne "gasvagnar" för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s, och en ren i Kirunavaara den 1 juli 2022.


D-VTG Zacns 37 80 7840 002-9 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Kiruna den 1 juli 2022.


Växling med farligt gods-vagnar inne på LKAB:s sjöbangård i Kiruna senare samma eftermiddag. "Växelhoj" denna dag var Hector Rail 243.117 De Glehn.


S-GC Lgns081 21 74 4435 762-8 lastad med två tankcontainrar för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid, vattenlösning i Ånge den 11 juli 2022.


Intill stod S-GC Sgns 31 74 4552 084-2 lastad med två tankcontainrar för transport av 50/UN 1495 Natriumklorat.


D-VTGD Zagns 37 80 7809 036-2 och D-VTG Zagns 37 80 7809 550-2 för transport av 263/UN 1040 Etylenoxid (etenoxid) i Ånge samma dag.


D-VTG Zacns 33 80 7829 052-8 för transport av 80/UN 1789 Klorvätesyra (saltsyra) i Ånge samma dag.


Linde Gas (f.d. AGA Gas) S-LGSE Zags 33 74 7812 054-2 för transport av 22/UN 2187 Koldioxid, kyld, flytande, i Piteå den 7 augusti 2022.


Linde Gas S-LGSE Zagkks 33 74 7913 054-2 för transport av 22/UN 2187 Koldioxid, kyld, flytande, i Piteå samma dag.


CargoNet N-CN Lgns 42 76 4432 418-3, med storcontainer HNKU 618411-7 etiketterad för transport av 462/UN 1408 Kiseljärn i Boden den 7 augusti 2022.


"Gasvagnar" i Vinlidsberg söder om Storuman på Inlandsbanan den 9 augusti 2022.


Ermewa NL-ERSA Zags 37 84 7814 543-6 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Östersund den 9 augusti 2022.


Två VTG Zags för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Hallsberg den 7 oktober 2022.


S-GC Hbbins15 21 74 2451 068-3 lastad med 50/UN 1942 Ammoniumnitrat i Hallsberg samma dag.


Två VTG Zags för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Hallsberg den 10 oktober 2022.


D-VTG Zags 33 80 7814 405-6 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Hallsberg samma dag.


I samma tåg gick även denna tankcontainer, för transport av 80/UN 1760 Frätande vätska, n.o.s.


D-VTG Zas 33 80 7967 370-7 för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s., på Sävenäs rangerbangård den 3 november 2022.


NL-VTGCH Zaces 37 84 7838 957-0 för transport av 33/UN 1089 Acedaldehyd, i Hallsberg den 9 november 2022.


På vagnen bakom stod denna Hoyer-tankcontainer, också den märkt och etiketterad för transport av 33/UN 1089 Acedaldehyd.


Denna tankcontainer var etiketterad för transport av 339/UN 1247 Metylmetakrylat, monomer, stabiliserad. Notera att orangefärgad skylt saknas, vilket normalt krävs enligt RID, men vid intermodala transporter tillåts märkning och etikettering enligt andra regelverk, i det här fallet IMDG för sjötransporter.


VTG tankcontainer TANU 854317-5 för transport av 23/UN 1011 Butan i Hallsberg den 9 november 2022.


Storcontainern NLNU 450059-5 med storetiketterna 3 och 8; brandfarliga vätskor och frätande ämnen, i Falköping den 17 november 2022.


Två VTG-tankcontainrar, märkta och etiketterade för transport av 30/UN 1989 Aldehyder, n.o.s., i Falköping samma dag.


D-VTGCH Zags 33 80 7813 991-6 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i ett snöigt Älvsjö den 22 november 2022.


Två GATX cisternvagnar litt Zans, lastade med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor, i Flemingsberg den 24 november 2022.


Millet F-MISA Zans 33 87 7837 522-4, lastad med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor, i Flemingsberg samma dag.


D-VTG Zans 37 80 7843 058-4, lastad med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor, i Brista samma dag.


Sex stycken nylevererade VTG Zagns på Göteborg-Kville den 30 december 2022. Vagnarna är avsedda för transport av 263/UN 1040 Etylenoxid (etenoxid). Närmast ses D-VTG Zagns 33 80 7809 661-1.


Den Hartogh-tankcontainrar lastade med 99/UN 3257 Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s. i Hallsberg den 12 januari 2023.


D-VTG Zacns 33 80 7846 057-7, för transport av 80/UN 2582 Järntriklorid, lösning, i Hallsberg den 16 februari 2023.


Två storcontainrar med farligt gods i Malmö den 21 februari 2023; närmast PVDU 111634-0 etiketterad för transport av UN 1203 Bensin, och lite längre bort COCU 100378-6, etiketterad för transport av UN 1263 Färg.


Tankcontainer LASU 001988-2 etiketterad för transport av 40/UN 1361 Kol eller kimrök i Malmö den 21 februari 2023


Storcontainer SANU 751884-0 med storetikett 2.2 Gaser, ej brandfarliga, ej gifitga, i Malmö den 21 februari 2023. Ovanför resp. etikett 2.2, sitter en mindre etikett med UN-numret.


Enligt RID krävs inte någon storetikett för UN 2211 Polymerkulor, expanderbara, men denna storcontainer var ändå försedd med storetikett 9 Övriga farliga ämnen och föremål, och UN-numret påskrivet för hand. I detta fall ingick en sjötransport under en delsträcka, och då brukar i allmänhet lastenheterna märkas och etiketteras enligt de strängaste reglerna.


CZ-VTGCH Zacns 33 54 7838 463-9, för transport av 33/UN 1089 Acetaldehyd, i Malmö den 21 februari 2023.


Wascosa Zags D-WASCO 33 80 7813 998-1, för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Avesta-Krylbo den 22 mars 2023.


Intill stod D-VTG Zags 33 80 7813 583-1, även den för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.


S-GC Kbps-x972 21 74 3422 009-1 lastad med bulkcontainrar för transport av 80/UN 2794 Batterier, våta, fyllda med syra, i Borlänge den 22 mars 2023.


Ermewa Sgnss60 D-ERSA 37 80 4566 018-0 lastad med två tankcontainrar för transport av 80/UN 3265 Frätande sur organisk vätska, n.o.s., i Uddevalla den 4 april 2023.


NL-GATXD Zans 37 84 7829 627-0, lastad med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor, på Stockholm C den 13 april 2023.


NL-GATXD Zans 37 84 7829 655-1, lastad med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor, i Brista samma dag.


Millet F-MISA Zacns 33 87 7837 088-6, lastad med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor, i Brista samma dag. Notera den stora dekalen med flygplanet som lyfter; den satt på flera av vagnarna, men inte alla.


I samma vagnsätt gick D-ERR Zacns1.1 37 80 7929 158-9, även den lastad med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor.


Hector Rail 441.002 Croft i Älvsjö den 13 april 2023, med cisternvagnar från Brista till Tyskland.


I tågsättet gick bl.a. Millet F-MISA Zacns 33 87 7837 596-9, som var tömd, ej rengjord, med senaste last 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor. Bakom den...


...gick D-VTG Zans 33 80 7843 066-7, även den tömd, ej rengjord, med senaste last 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor.


Kombitrafik i Älvsjö den 20 april 2023. Trailern har onumrerade orangefärgade skyltar framtill och baktill, vilket tyder på styckegodstransport (kollin). Så länge vägfordonet och dess innehåll uppfyller kraven i ADR/ADR-S, krävs ingen ytterligare märkning och etikettering för transporten på järnväg.


D-VTG Zacns 33 80 7840 982-2 för transport av 80/UN 3264 Frätande sur oorganisk vätska, n.o.s. i Ånge på kvällen den 3 maj 2023.


D-VTG Zacns 33 80 7846 061-9 för transport av 80/UN 2582 Järntriklorid, lösning, i Ånge samma kväll.


Intill stod nytillverkade D-GATXD Zags 37 80 7824 956-6 för transport av 23/UN 1063 Metylklorid (köldmedium R 40). Notera att i princip all vagnsteknisk märkning, förutom klapptavlan med lastgränserna och hållarna för orangefärgade skylten och etiketten, är målad direkt på cisternen.


I samma tåg gick ett antal f.d. Nacco-cisternvagnar för transport av 33/UN 1089 Acetaldehyd. Närmast ses CZ-VTGCH Zacns 33 54 7838 309-4. Etikett 3 med vit märkning är lite ovanligare, än den med svart märkning.


D-GATXD Zacs 33 80 7868 618-9 för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid, vattenlösning, i Ånge samma kväll. Av de runda buffertarna och vagnens konstruktion i övrigt, kunde man ana att den inte var den nyaste vagnen i flottan.


Intill stod D-VTG Zacns 33 80 7846 945-9, även den märkt och etiketterad för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid, vattenlösning. Här har man valt att använda orangefärgad skylt som dekal i stället för en fysisk metallskylt. Likaså användes inte hållarna för etiketterna här, utan även de är anbringade på cisternen som dekaler.


D-VTG Zagns 33 80 7809 652-9 för transport av 263/UN 1040 Etylenoxid (etenoxid) med kväve, i Ånge den 3 maj 2023.


D-VTGCH SggnssS277 37 80 4576 005-9 lastad med två stycken containrar märkta och etiketterade för transport av 50/UN 1485 Kaliumklorat i Ånge samma kväll.


D-VTGCH Sggnss 37 80 4561 223-1 lastad med två stycken tankcontainrar märkta och etiketterade för transport av 50/UN 1495 Natriumklorat i Ånge samma kväll.


Två stycken tankcontainrar märkta och etiketterade för transport av 50/UN 1495 Natriumklorat, lastade på D-AAEC Sggrs80'166 37 80 4950 032-6 under fullmånen i Ånge senare samma kväll.


GC Sgns 84 74 4553 030-0 med containrar märkta och etiketterade för transport av 90/UN 3077 Miljöfarligt ämne, fast, n.o.s., i Ånge den 4 maj 2023.


Real Rail Sdgms 33 74 4586 253-1 med en tankcontainer märkt och etiketterad för transport av 90/UN 3082 Miljöfarlig vätska, n.o.s., i Sundsvall den 4 maj 2023.


Exempel på storcontainrar märkta med varningsetikett nr 2.2 Gaser, ej brandfarliga, ej giftiga; nr 3 Brandfarliga vätskor och nr 5.1 Oxiderande ämnen i Åmyran den 15 maj 2023.


RO-TOUAX Sgns 33 53 4557 713-4 lastad med containrar med varningsetikett nr 2.2 Gaser, ej brandfarliga, ej giftiga; nr 3 Brandfarliga vätskor; nr 5.1 Oxiderande ämnen samt nr 9 Övriga farliga ämnen och föremål i Svartvik samma dag.


Ett av Green Cargos godståg passerar Hämrasviken på Botniabanan på kvällen den 15 maj 2023. Sist gick trenne gasvagnar.


D-VTG Zacns 37 80 7841 777-1 och Zacs 33 80 7845 391-1 för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s. i Borlänge den 14 juni 2023.


D-VTG Zacs 33 80 7845 454-7 för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s. i Borlänge samma dag. Notera den förhand ifyllda orangefärgade skylten.


D-ERMD Zacns 37 80 7838 199-3, lastad med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor i Uppsala den 26 juli 2023.


Sist i samma tåg gick S-ERSA Zacns 33 74 7929 266-2, också den lastad med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor.


D-ERMD Zacns 37 80 7838 199-3, lastad med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor i Uppsala den 9 september 2023.


Museijärnvägen ÖSlJ i Mariefred den 23 september 2023. Här ses boggiflakvagnen JGJ No 107 lastade med fat från svunna oljebolag, en tydlig illustration av hur farligt gods-transporter kunde te sig förr i tiden. Tankvagnen MJ Qo 58 t.h. reklamerar (tämligen diskret) å sin sida för ett nuvarande oljebolag.


Hector Rail 241.005 Solo med cisternvagnar lastade med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor, passerar genom Älvsjö den 4 oktober 2023.


Samma tågsätt i Karlberg senare samma dag, på återfärden mot Tyskland. Närmast lok ses CZ-WASCO Zacns 33 54 7838 068-6, tömd, men ej rengjord med senaste last 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor.


Ett av Hector Rails 921-lok i Skövde den 17 oktober 2023, med D-VTG Zags 33 80 7814 755-4 lastad med 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.


En storcontainer etiketterad för transport av 50/UN 1942 Ammoniumnitrat i Malmö den 30 oktober 2023. Notera den dubbla uppsättningen 5.1-etiketter (jfr. ovan).


I samma tåg gick denna storcontainer, etiketterad för transport av 30/UN 1263 Färg.


Två gasvagnar för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. i Älvsjö den 24 november 2023.


Två tankcontainrar märkta och etiketterade för transport av 50/UN 1495 Natriumklorat i Örebro den 28 november 2023. Minst tre olika varianter av etikett 5.1 kan noteras; "grundformen" med enbart etikettnummer, en varinat med UN-numret i etiketten och en varinat med ämnet utskrivet i klartext.


I samma tåg gick dessa tre gasvagnar för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.


NL-VTG Zacens 37 84 7931 985-7 för transport av 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s., i Luleå den 11 december 2023.


Van den Bosch-tankcontainern EXCU 581711-9 märkt och etiketterad för transport av 40/UN 1361 Kol eller kimrök i Burlöv den 22 februari 2024.


I samma tåg gick tankcontainern BTLU 330005-2 märkt och etiketterad för transport av 90/UN 3082 Miljöfarlig vätska, n.o.s.


På samma vagn återfanns tankcontainern EURU 151047-8 märkt och etiketterad för transport av 80/UN 2735 Aminer, flytande, frätande, n.o.s.


Ytterligare ett par storcontainrar med farligt gods i samma tåg; närmast TLLU 160808-0 lastad med 33/UN 1203 Bensin, och bortom den en av Samskips containrar försedd med etiketterna 3, 8 samt "döda fisken och trädet", som varnar för att ämnena har miljöfarliga egenskaper.


D-DB Hbbillns304 21 80 2464 302-3 med etikett 9 på Malmö godsbangård den 23 februari 2024.


D-VTG Zacns 37 80 7841 779-7 märkt och etiketterad för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s. på Malmö godsbangård den 23 februari 2024.


Tankcontainern EXFU 878680-6 märkt och etiketterad för transport av 80/UN 2820 Butursyra i Malmö den 23 februari 2024.


Samskips storcontainer SANU 751650-7 lastad med både 30/UN 1202 Dieselolja och 33/UN 1203 Bensin i Malmö samma dag. Förvisso är ju storetiketterna med UN-nummer rätt behändiga, men här hade en ju kunnat reducera antalet etiketter med hälften, om en "vanlig" etikett 3 hade använts.


Ännu ett exempel på kombitrafik, denna gång i Lund den 23 februari 2024. Här ses tydligt att trailern har onumrerad orangefärgade skylt framtill, vilket är helt korrekt när den transporteras på järnväg; på väg är den bortvänd, eftersom dragbilen då istället är skyltad framtill. Så länge vägfordonet och dess innehåll uppfyller kraven i ADR/ADR-S, krävs ingen ytterligare märkning och etikettering för transporten på järnväg.

Källförteckning

Arbetsmiljöverket: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning

Carstens, Stefan und Westermann, Harald (2020) Güterwagen Band 7 Kesselwagen für brennbare Flüssigkeiten, Verlaggruppe Bahn GmbH, MIBA-Miniaturbahnen, Fürstenfeldbruck

Carstens, Stefan und Westermann, Harald (2021) Güterwagen Band 9.2 Chemiekesselwagen DB, DR und DB AG, Stefan Carstens Eisenbahn-Dokumentation, Hamburg

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar

Järnvägsinspektionen: Järnvägsinspektionen informerar (urval)

Mangård, Nils (1966) Säkerhetsföreskrifter för transport av farligt gods - några aktuella utredningsfrågor, SvJT 1966 s. 618

MSB föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg RID/RID-S (flera utgåvor)

MSB Transport av farligt gods Väg och järnväg (flera utgåvor)

Prop 1981/82:94 om transport av farligt gods

Prop 2005/06:51 Transport av farligt gods

Ridder, Klaus (2015) Gefahrgut historisch, Gefährliche Ladung Special 2015, Storck Verlag Hamburg

SFS 1982:821 Lagen om transport av farligt gods

SFS 1982:923 Förordning om transport av farligt gods

SFS 2006:263 Lagen om transport av farligt gods

SFS 2006:311 Förordning om transport av farligt gods

SJ: Farligt gods - Samhällssäkra transporter, Anvisningar för SJ:s personal, aug 1997, SJ bl 67 110 (SÄ 91-02 C)

SJ: Viktigt om farligt gods - För dig som är förare 1995-1997, SJ stab Trafiksäkerhet, SJ bl 67 106 (SÄ 95-12A)

SJF 010 Säkerhetsordning (säo) - flera utgåvor

SJF 606 V Reglemente för internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) - flera utgåvor och missiv

SJF 621 RID-S - flera utgåvor

SOU 1956:50 Brandfarliga varor

SOU 1971:20 Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

SOU 1997:109 Kemikalieolyckor m.m.

SOU 2004:87 Nya regler för transporter av farligt gods

SJ särtryck (str) 152 Förordning angående rullande materiel vid Statens järnvägar, Stockholm 1913

Sjöö, Robert (2018) Järnvägsmuseets stjärnor, Statens Maritima Museer/Järnvägsmuseet, Gävle

SRV: Farligt gods - Information från Räddningsverket, urval 1998-2004

SRV FoU Rapport (1999) Skyddsvagnars betydelse för säkerheten vid transport av farligt gods på järnväg

SRVFS Inrikes transport av farligt gods på järnväg (RID-S) (flera utgåvor)

Wascosa AG: Wascosa Eurotank/Infoletter (flera utgåvor)

Egna anteckningar och iakttagelser

Svenska godståg Hem


Senast uppdaterad: 2024-02-26
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2024