Farligt gods

Svenska godståg HemTransporter av farligt gods på järnväg har funnits ända sedan järnvägen byggdes. I slutet av 1800-talet skapades regler för internationell transport av farligt gods på järnväg; RID (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses), vilka fanns som bilaga I till Enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods (CIM). Nationellt gällde länge olika regler, men successivt utvecklades regelverket, dels för att ha lika regler för nationella och internationella transporter, dels för att i möjligaste mån skapa en harmionisering mellan transportslagen.

På järnvägen transporteras farligt gods på många sätt, men kanske främst i cisternvagnar och tankcontainer. En sökning på "Godsvagn tank" på DigitaltMuseum ger många intressanta träffar för den historiskt intresserade. I Sverige ägdes majoriteten av cisternvagnarna av industrier och vagnbolag, s.k. privatvagnar. Företagen organiserades sig 1952 i Svenska Privatvagnsföreningen (SPF). Denna förenings historia har jag beskrivit i en artikel i SJK:s tidskrift Tåg.

I Sverige reglerades inrikes farligt gods-transporter i SJF 620 Godstransportföreskrifter (Gtf) fram till 1963, då de flyttades över till en separat föreskrift; SJF 621 Föreskrifter för transport av farligt gods, först förkortad Gtff, sedermera RID-S. Fram till 1990 var endast vissa delar av RID översatta till svenska. Regler om hur cisternvagnar för vätskor skulle konstrueras och märkas reglerades då i §§ 57-58 i SJ särtryck (str) 152 Förordning angående rullande materiel vid Statens järnvägar.

I internationell trafik mellan Sverige och utlandet användes RID i fransk/tysk språkversion, vilken togs in i SJ föreskrifter som SJF 606 V Reglemente för internationell järnvägstransport av farligt gods (RID). 1990 gav Statens räddningsverk (SRV) för första gången ut RID/RID-S i komplett svensk översättning. RID hade då genomgått en större omarbetning, och i SRV:s utgåva arbetades RID-S in i RID, med en spalt för RID-S och en för RID, där reglerna särskilde sig. Denna struktur behölls fram till 2001 års utgåva av RID/RID-S, som innebar en helt ny struktur, harmoniserad med reglerna för vägtransporter av farligt gods, ADR. SJ fortsatte att ge ut RID/RID-S formellt som SJF 621 fram till bolagiseringen 2000/2001.

Till SJF 621 gav SJ 1987 ut SJF 621.1 Interna föreskrifter för transport av farligt gods (RID-SJ) (1994 ändrades titeln till Farligt gods vid SJ, interna föreskrifter för SJ-personal), samt SJF 621.2 Hjälphandbok till SJF 621/RID-S, som vände sig till expressgodsets personal. Vidare fanns SJF 016.1 Transportkort för farligt gods, som främst var avsedd "som ett hjälpmedel för järnvägspersonal, när det inträffat ett missöde." Motsvarande information som stod i transportkorten finns idag på MSB RIB under Farliga ämnen.

Här visar jag exempel på vagnar och tåg med farligt gods, inte bara i Sverige, i den ordning bilderna är tagna. Läs mer om dessa transporter på MSB:s sida om farligt gods-transporter och på OTIF sida om farligt gods, där aktuell version av RID publiceras.


Smalspåriga NKlJ i Värmland moderniserade successivt sin godsvagnsflotta. Bland annat anskaffades den maffiga boggitankvagen Qo 20007 av Chr. Olsson i Falkenberg 1960, för transport av brandfarliga vätskor. Här ses den uppställd i Hagfors den 2 maj 1989.


Efter att NKlJ lagts ned 1990 fördelades en hel del av den rullande materielen på landets järnvägsmuseer och museijärnvägar. Qo 20007, liksom flera andra NKlJ-fordon "mellanlandade" ett tag på Upsala-Lenna Jernväg (ULJ), innan de transporterades vidare till Järnvägsmuseum i Gävle och andra museiföreningar. Här ses Qo 20007 på Uppsala Ö den 21 april 1991.


Tankvagnen AGJ Q12p 301 reklamerar här för Shell, eller Svensk-Engelska Mineralolje A.B. i Stockholm, som företaget hette en gång i tiden. Den har ett förflutet som SJ Q12p 323593 och VGJ Um 1363 och ses här i Anten på museijärnvägen Anten-Gräfsnäs Järnväg (AGJ) en dag i juli 1993. Tidigare målades cisternvagnar för fotogen, bensin eller olja i silvergrå färg, medan cisternvagnar för tjära eller asfalt målades svarta. Shell anlade ett raffinanderi i Rasta på södra Lidingön utanför Stockholm i slutet av 1920-talet, och Shell-tankvagnar var en vanlig syn i godstågen på Södra Lidingöbanan fram till slutet av 1970-talet.


Ett farligt gods-lastat godståg passerar Koblenz på rechte Rheinstrecke den 16 maj 1997.


Nordwaggon (NW) Uakks880 33 74 935 2 017-1 [P] på Malmö godsbangård den 15 maj 1998. Vagnen användes för transport av 423/UN 1402 Kalciumkarbid i s.k. turnbins-behållare.


En AAE Sgns923, uthyrd av Nordwaggon till dåvarande Eka Chemicals (sedermera en del av Nouryon) och lastad med två tankcontainrar med 50/UN 1495 Natriumklorat, rullar ner för vallen i hällregnet på Gävle godsbangård den 15 juni 1998.


Ett av HGK:s godståg i Brühl-Vochem i Tyskland den 23 juli 1998. Sist i tåget gick fyra farligt gods-lastade cisternvagnar, varav de två sista var s.k. gasvagnar. Dessa kännetecknas av det ca 30 cm breda orangefärgade bandet runt cisternens horisontella mittlinje. Alla cisternvagnar för transport av kondenserade, kylda kondenserade eller lösta gaser ska märkas med detta band.

Denna typ av märkning infördes i Tyskland 1949 för att lättare kunna identifiera gasvagnarna. Samtidigt togs kravet på träöverbyggnad bort. I början var färgen snarare gulorange än orange, vilket kan ses på denna bild. Märkningen infördes i 1967 års utgåva RID (marginalnummer 162 (7) i del II, klass Id) i och fick då formellt internationell spridning, men med övergångsregler. I ändringstryck 9 till SJ säo (giltigt fr.o.m. den 1 januari 1970) omnämns det orangefärgade bandet för första gången i Sverige: "Som gasvagnar betraktas cisternvagnar, avsedda för kondenserade och djupkylda gaser enl. SJF 621, t.ex. gasol (butan och propan), etylenoxid, ammoniak, klor och svaveldioxid resp djupkyld oxygen (syre). För att utmärka gasvagnar förses vagnarna successivt med ett orangegult band runt cisternen" (min kursivering). I 1973 års säo (utgåva 12) angavs i § 43 mom. 17 regler för hur gasvagnar skulle transporteras; "För sådan cisternvagn (lastad eller tom), som är försedd med ett gult band runt cisternen - gasvagn, gäller:..." Formuleringen tyder enligt min uppfattning på att kravet på orangefärgat band då var obligatoriskt också inrikestrafiken.

År 1973 infördes även FN:s varningsetiketter i RID och i SJ säo, i princip samma som används än idag. Tidigare användes rektangulära, orange, varningsetiketter. På denna bild av en fransk gasvagn, uthyrd av SATI till EKA i Bohus och tagen under 1970-talets första hälft, ses den äldre formen av varningsetikett t.h. på cisternen och vid vagnsändarna. På vagnen ses också den orangefärgade skylten med faronummer och UN-nummer, som infördes i början av 1970-talet.


Tre Nordwaggon Ucs-vagnar avsedda för transport av 423/UN 1402 Kalciumkarbid på Gävle godsbangård den 20 mars 1999.


NW Zaes750 33 74 788 0 003-6 [P], avsedd för transport av 30/UN 1202 Dieselolja, väntar på underhåll hos Chr. Olsson i Göteborg den 20 oktober 1999. Samtliga Nordwaggons cisternvagnar såldes i slutet av år 2000 till AB Tankvagnar.


NW Zacs 33 74 786 5 025-8 [P], avsedd för transport av 30/UN 1202 Dieselolja, inne på Scandicons område i Ystad i väntan på underhåll, den 21 december 1999.


En vagn som sett sina bättre dagar var NW Zaces 33 74 787 5 049-6 [P]. Den 8 januari 2000 stod den avställd på "Kolbangården" i Kristinehamn. Som synes var den farligt gods-märkt och hade varit lastad med 60/UN 2312 Fenol, smält. Den rengjordes aldrig innan avställningen. Vagnen sattes senare under året i trafik igen och sanerades innan den hyrdes ut till en annan kund.


NW Zacs 33 74 786 5 032-4 [P], avsedd för transport av 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor, på Kvillebangården i Göteborg den 23 maj 2000.


EVA Zcs 23 80 736 7 642-1 [P], för transport av 886/UN 1790 Flourvätesyra, upplastad på en vagnbjörn i Sandviken den 28 maj 2000. Foto: © Peter Berggren.


En NW Ucs för transport av 423/UN 1402 Kalciumkarbid, i Oxelösund den 3 juni 2000.


ÖBB 2143 077-2 med ett gasvagnståg på stationen Klein Schwechat, inte långt från Wiens flygplats med samma namn (utan Klein!), den 15 juni 2000.


NW Zaes 33 74 788 0 017-6 [P] uthyrd till LKAB för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Luleå den 12 september 2000.


AAE Sgns923 33 68 455 6 601-5 [P] lastad med AGA-tankcontainrar för transport av 22/UN 1951 Argon, kyld, flytande, i Luleå den 12 september 2000.


VTG är en av de stora "godsvagnsgrossisterna" som specialiserat sig på cisternvagnar. Den 28 juni 2002 stod gasvagnarna Zags 33 80 781 4 337-1 och 335-5 i Södertälje hamn, avsedda för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. (kallas Gasol i handeln). På privatägda cisternvagnar behövde man tidigare inte skriva ut litteran med bokstäver.


Österrike-registrerade VTG 33 81 753 7 009-8 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Alvesta den 6 november 2002.


Scandicon Zacs 33 74 786 6 006-7 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Alvesta den 6 november 2002.


NACCO Zags 33 80 781 4 462-7 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. i Borlänge den 22 mars 2005. Nacco ägs numera av VTG.


Oljetransporterna till och från raffinanderiet i Nynäshamn var en väsentlig del av godstrafiken på Nynäsbanan. Följaktligen har Nynäshamns Järnvägsmuseum sett till att bevara ett antal typiska tankvagnar från SNJ som denna; SNJ Q12 500117 i Nynäsgård den 29 maj 2005.


Kemira Zacs 33 74 781 2 045-0 i Malmö den 4 december 2006. Av märkningen på cisternen att döma var den avsedd för transport av 268/UN 1079 Svaveldioxid, men här var etiketterna delvis borttagna och vagnen saknar orange skylt.


Ermewa Zacns 33 80 792 9 266-4 i Gävle den 16 april 2007. Vagnen används för flygbränsletransporter (30/UN 1223 Fotogen) och är idag folierad med Green Cargos märkning (jmf. nedan).


Tankvagnen SJ Uh 20 74 070 1 629-5 utanför lokstallet i Falun hos Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg den 11 mars 2008. Vagnen är ett typiskt exempel på hur tankvagnar för brandfarliga vätskor såg ut (när de var nyreviderade...) innan den internationella märkningen infördes i Sverige även för inrikes transporter.


Ett godståg draget av VR Dv12 2709 på linjen mellan Åbo och Nådendal vid Reso på morgonen den 18 juli 2008. Närmast loket gick en gasvagn.


VR Sti 15429-4 för transport av 268/UN 1005 Ammoniak, vattenfri, i Åbo den 18 juli 2008.


En rysk cisternvagn för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s. i Åbo samma dag.


Ett tömt flygbränsletåg på retur från Brista till Gävle passerar genom Uppsala C den 20 september 2008. En av vagnarna var Ermewa Zacns 33 80 792 9 252-4.


En Ermewa-cisternvagn för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid åt Kemira i Gävle den 12 mars 2009.


Ermewa Zacns 34 87 792 9 031-4 uthyrd till Kemira för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid i Gantofta den 14 juni 2009.


Zans A-VTGD 33 81 783 6 501-5 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja, i Karlstad den 5 augusti 2009.


I samma tåg gick GATX Zans 33 80 784 3 094-3 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja. Vagnen har ett förflutet hos KVG, som grundades 1991 och tog över närmare 17 000 cisternvagnar från östtyska Deutsche Reichsbahn (DR). GATX tog över KVG helt år 2006.


GC Hbins 21 74 226 5 604-1 lastad med 33/UN 1263 Färg i Enköping den 11 augusti 2009. Orangefärgad skylt med faro- och UN-nummer krävs normalt inte på täckta vagnar, men får sättas upp på vardera långsidan om vagnen innehåller en komplett last av kollin med ett och samma ämne eller föremål.


Zacens D-VTGD 33 80 793 3 056-3 för transport av 33/UN 1170 Etanol i Älvsjö den 4 september 2009.


AB Tankvagnar Zaces S-ABT 33 74 787 5 024-9 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Sundbyberg den 14 oktober 2009. Vagnen hade ett förflutet hos Nordwaggon.


Zaes S-ABT 33 74 788 0 018-4 i Sundbyberg för transport av 30/UN 1202 Dieselolja, samma dag. Även denna vagn hade ett förflutet hos Nordwaggon.


VTG Zacns D-VTGD 33 80 784 0 139-9 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Karlstad den 22 februari 2011.


Pure Performance. Flygbränsletåget till Brista söder om Märsta passerar Knivsta den 7 april 2011.


VTG Zacns 33 84 7846 572-1 för transport av 80/UN 1789 Klorvätesyra (saltsyra) i Vejle i Danmark den 23 juni 2011.


I samma tåg gick Ermewa Zacns 33 80 7846 039-5, också den för transport av 80/UN 1789 Klorvätesyra (saltsyra).


VTG- och Nacco-cisternvagnar med farligt gods i Kristinehamn den 4 april 2012.


En av Hoyers tankcontainrar lastad med 30/UN 1090 Aceton på Stockholm C den 8 juni 2012.


En av AGA:s gasvagnar, sannolikt en Zagkks för transport av 22/UN 1951 Argon, kyld, flytande, i hällregn Borlänge den 25 juni 2012.


Ytterligare en av AGA:s gasvagnar i samma tåg.


VR Cargo-märkta cisternvagnen Zaens-w 82 10 783 2 011-5 för transport av 80/UN 1830 Svavelsyra i Hyvinge i Finland den 11 augusti 2012.


Zags D-VTGD 33 80 781 3 576-5 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. i Kristinehamn den 4 februari 2013. Ännu anas märkningen för Statoil och texten "Gasol - ren energi".


I samma tåg gick NACCO Zags 33 80 781 4 753-9, även den för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.


Farligt gods på smala spår. Rhätische Bahn (RhB) Za 8137 för transport av 33/UN 1203 Bensin passerar genom Chur Hbf i Graubünden i Schweiz den 12 maj 2014.


Ermewa 33 74 783 0 071-8 S-ERMW för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid på Malmö gb den 3 februari 2016, tillsammans med Nacco-vagnen Zacns 33 54 783 8 309-4 CZ-NACCO för transport av 33/UN 1089 Acetaldehyd.


Zacns D-VTG 37 80 784 1 655-9 för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s. i Borlänge den 21 december 2016.


Den Hartogh tankcontainer EUVU 041625-4 för transport av UN 30/1866 Hartslösning, brandfarlig, i Älvsjö den 3 mars 2017.


En rysk tankvagn tillhörande Gazprom lastad med 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., på Riga centralstation den 1 augusti 2017.


Hybridloket Alstom Prima H3 växlar farligt gods-vagnar för Chemion i Krefeld-Uerdingen i Tyskland den 16 augusti 2017.


DB 185 248 med gasvagnar "i kroken" mellan Diepholz och Twistringen den 16 augusti 2017.


För oljetransporter hyr LKAB ett antal cisternvagnar av VTG. Här ses Zacens NL-VTGD 37 84 7931 999-8 i Vitåfors (Malmberget) för transport av 30/UN 1202 Dieselolja den 27 september 2017.


En del vagnar har tågvärme för uppvärmning av tjockoljan (EO5). Här ses NL-VTGD Zacens 37 84 7931 995-6 lastad med 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s. i Vitåfors samma dag.


Zacens NL-VTGD 37 84 7931 996-4 för transport av 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s. i Luleå den 28 september 2017.


För transport av diesel hyr LKAB också andra typer av cisternvagnar från VTG, t.ex. Zans D-VTGD 37 80 7848 167-8, som här ses i Luleå samma dag.


En av de äldre cisternvagnarna för oljetransporter som ägs av LKAB, S-GC 83 74 787 6 058-5 i Luleå samma dag.


GC Td 379 växlar cisternvagnar lastade med 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s., populärt kallat eldningsolja EO5, i Luleå den 19 oktober 2017.


RBH G 1206-lok 804 växlar farligt gods-vagnar i Gladbeck West den 5 april 2018. Notera den mer färgglada Wascosa-vagnen i mitten.


VTG gasvagn Zags 37 80 7811 243-0 tillverkad av Greenbrier utställd på Innotrans-mässan i Berlin den 21 september 2018.


NACCO Zags 33 80 781 4 847-7 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Kristinehamn den 4 januari 2019.


Ermewa Zags F-ERSA 33 87 7868 750-5 för transport av 50/UN 2014 Väteperoxid i Bohus den 14 mars 2019.


GATX Zaces D-GATXD 33 80 7873 134-0 och Zaes D-GATXA 33 80 7968 718-6 -5 för transport av 80/UN 1814 Kaliumhydroxidlösning (Kalilut) i Bohus den 14 mars 2019.


VTG Zacns D-VTGD 33 80 7840 985-5 för transport av 80/UN 3264 Frätande sur oorganisk vätska, n.o.s. i Hallsberg den 26 mars 2019.


Ermewa Zacns F-ERSA 33 87 7868 364-3 för transport av 80/UN 2582 Järntriklorid, lösning i Hallsberg samma dag.


Ermewa Zacns F-ERSA 33 87 7929 006-7 för transport av 80/UN 2582 Järntriklorid, lösning i Hallsberg samma dag.


VTG Zacns D-VTG 33 80 7840 985-5 uthyrd till Kemira för transport av 80/UN 3264 Frätande sur oorganisk vätska, n.o.s. i samma tåg.


Sist i raden i detta tåg gick VTG Zacns D-VTGD 37 80 7846 985-5 för transport av 66/UN 3414 Natriumcyanid, lösning.


Ett "gasoltåg" bestående av nya VTG Zags-vagnar i Hallsberg den 4 april 2019. "Gasol" är en gasblandning och transporteras som 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.


Sist i tåget gick VTG Zags D-VTG 33 80 7813 925-0.


Zans D-VTG 37 80 7848 412-8 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja på Karlstad C den 20 juni 2019.


Zans D-VTG 37 80 783 6 250-6 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja på Karlstad C samma dag.


Ermewa Zans S-ERMW 33 74 7848 550-7 för transport av 33/UN 1203 Bensin på Karlstad C samma dag.


Ermewa Zans F-ERSA 37 87 7838 025-0 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja på Karlstad C samma dag.


Tankcontainer LASU 001993-8 för transport av 40/UN 1361 Kol i Göteborg-Skandiahamnen den 27 juni 2019.


En av Samskips containrar lastad med 30/UN 1263 Färg samma dag.


En Hoyer-tankcontainer lastad med 83/UN 1604 Etylendiamin samma dag.


VR Za 180012-7 för transport av 80/UN 1824 Natriumhydroxidlösning på köspåret till vagnverkstaden i Karleby den 23 juli 2019.


VR Zans 82 10 7836 016-0 för transport av 80/UN 1830 Svavelsyra i Karleby den 24 juli 2019.


VR Uan-t 11 10 9994 003-8 i Idensalmi den 24 juli 2019, lastad med specialcontainrar för zinktransport, varav en var klassad som farligt gods. Av etiketterna att döma torde det röra sig om 90/UN 1931 Zinkditionit (Zinkhydrosulfit).


VR Zan-v 194433-9, lastad med 80/UN 1805 Fosforsyralösning i Idensalmi den 24 juli 2019.


Ryska cisternvagnar lastade med 23/UN 1978 Propan i tåg T 3821 i Idensalmi på morgonen den 25 juli 2019.


VR Zans 82 10 7836 013-7 med 80/UN 1830 Svavelsyra i samma tåg.


I samma tåg gick VR Zan-v 194239-0, även den lastad med 80/UN 1830 Svavelsyra.


En storcontainer lastad med 33/UN 1203 Bensin på Julaterminalen i Falköping den 3 september 2019. Den är etiketterad i enlighet med 2019 års versionen av RID, där det tillåts att man använder storetiketter från andra transportslag, så länge de är tillräckligt tydliga. Denna storetikett är egentligen framtagen för sjötransport enligt reglerna i IMDG-koden, men kan nu också användas för järnvägstransporter.


En tankcontainer lastad med UN 83/1604 Etylendiamin på Julaterminalen i Falköping samma dag.


Zacens NL-VTG 37 84 7931 998-0 lastad med 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande n.o.s. (Eldningsolja EO5) i Luleå den 1 november 2019.


Vagnen gick i det s.k. "Insatståget", draget av Hector Rail 243.106 Ericsson, som här ses i Gällivare senare samma morgon.


Zacns D-VTG 33 80 7840 036-7 lastad med 30/UN 1202 Dieselolja på Kiruna malmbangård den 2 november 2019.


Container lastad med 33/UN 1263 Färg i Nyborg i Danmark den 11 november 2019.


Trailer lastad med 80/UN 3265 Frätande sur organisk vätska, n.o.s. i Padborg i Danmark den 12 november 2019.


Inspektion i farten av Samskip-tåget 42702 som höll på att backas in till terminalen i Katrineholm den 30 januari 2020. Notera tankcontainern t.v. lastad med 225/UN 1073 Syre (Oxygen), kyld, flytande. På håll föreföll märkning och etikettering vara i ordning.


Samskips kylkontainer COCU 100346-1 med LQ-etikett i ett av Hector Rails tåg från Duisburg till Katrineholm på Malmö godsbangård den 7 april 2020.


Linde Gas (i Sverige f.d. AGA Gas) Zags D-LGD 37 80 7816 001-7 för transport av 22/UN 2187 Kolsyra, kyld, flytande, på Malmö godsbangård den 23 april 2020.


Intill gick DB Zagkks 33 74 7913 027-6, uthyrd till AGA Gas, också den för transport av 22/UN 2187 Kolsyra, kyld, flytande.


Tvåaxliga cisternvagnar är rätt ovanliga idag. Några finns dock, t.ex. On-Rail Zcs D-ORME 23 80 7369 587-2, som den 24 april 2020 stod i Eskilstuna, för transport av 886/UN 1790 Flourvätesyra.


Hector Rails tåg 49053 passerar Alingsås den 12 maj 2020. I tåget gick flera farligt gods-lastade enheter, bl.a. containern CNEU 456957-7 lastad med UN 1263 Färg, liksom tankcontainern VODU 933840-7, lastad med 80/UN 2491 Etanolamin, som syns längre bort i bild.


Zags 33 74 7812 054-2, uthyrd till AGA Gas, för transport av 22/UN 2187 Koldioxid, kyld, flytande på Hallsbergs rangerbangård den 20 maj 2020.


En detaljbild av vagnens skylt. Värt att notera är att vagnen är angiven som inregistrerad vid SJ, men det rör sig om en felmärkning, det ska stå CZ-LINDE. Efter bolagiseringen av affärsverket SJ kvarstod "SJ" som beteckning för siffran 74 ett tag, innan "GC" infördes. Sedermera ändrades systemet och idag står siffran 74 för Sverige, och till den ska fordonsinnehavarens signatur anges.


En Haanpaa-tankcontainer för transport av 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande n.o.s. i Hallsberg den 20 maj 2020.


On-Rails gasvagn Zagns379.0 D-ORME 33 80 7809 887-2 för transport av 23/UN 1063 Metylklorid (Köldmedel R 40) på Malmö godsbangård dem 20 maj 2020.


D-VTG Zaces 33 80 7874 408-9 för transport av 80/UN 1824 Natriumhydroxidlösning (natronlut), på Malmö godsbangård samma dag.


Intill stod D-VTG Zaces 33 80 7874 464-5, även den för transport av 80/UN 1824 Natriumhydroxidlösning (natronlut).


Eurotainer tankcontainer EURU 406005-5 för transport av 33/UN 1280 Propenoxid (propylenoxid) på Malmö godsbangård på kvällen den 20 maj 2020.


D-VTG Zacs 33 80 7865 238-9 för transport av 80/UN 1778 Fluorkiselsyra, på Malmö godsbangård den 20 maj 2020.


D-VTG Zacns 33 80 7840 172-0 för transport av 80/UN 1778 Fluorkiselsyra, på Malmö godsbangård samma dag.


CH-VTGD Sgnss 33 85 4552 035-9 lastad med två Kemira-container för transport av 268/UN 1079 Svaveldioxid, på Malmö godsbangård samma kväll.


On-Rails tämligen nylevererade Zacens D-ORWU 33 84 7933 849-7 för transport av 60/UN 2312 Fenol, smält på Malmö godsbangård dem 20 maj 2020.


D-VTG Zans 33 80 7848 629-0 för transport av 336/UN 1100 Allylklorid, på Malmö godsbangård samma kväll.


S-AAEC Sgnss 31 74 4552 115-4 lastad med två container för transport av 90/UN 3077 Miljöfarligt ämne, fast, n.o.s., på Malmö godsbangård samma kväll.


D-VTG Zas 33 80 7966 140-5 för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s., på Malmö godsbangård samma kväll.


Intill stod D-VTG Zacns 33 80 7841 776-3, även den för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s.


D-VTG Zacns 33 80 7841 654-2 för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s., på Malmö godsbangård den 20 maj 2020.


Gasvagnen NL-VTG Zagns 37 84 7809 031-9, för transport av 23/UN 1037 Etylklorid på Malmö godsbangård den 20 maj 2020.


Jan Dohmen tankcontainer JOTU 225027-1 för transport av 336/UN 1131 Koldisulfid i Nässjö den 21 maj 2020.


Anhalt Logistics tankcontainer ANHU 260008-0 för transport av 99/UN 3257 Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s. i Nässjö den 21 maj 2020. Notera även den särskilda etiketten för förhöjd temperatur.


TEN D-VTG Zacns 37 80 7929 070-6 för transport av 80/UN 1789 Klorvätesyra i Nässjö den 21 maj 2020.


DB Habbillns351 (AAE H3) 31 80 2780 300-2 lastat med klass 5.1 Oxiderande ämnen på Malmö godsbangård den 21 juni 2020.


D-AAEC Sgnss10 33 68 4552 496-4 med två tankcontainrar för transport av 50/UN 1495 Natriumklorat på Malmö godsbangård samma dag.


D-VTG Zacens 33 80 7933 052-2 för transport av 80/UN 1779 Myrsyra på Malmö godsbangård samma dag.


TEN D-VTG Zacns 33 80 7846 063-5, uthyrd till Kemira, för transport av 80/UN 2582 Järntriklorid, lösning, på Malmö godsbangård samma dag.


A-VTG Zacns 33 81 7929 315-8 för transport av 33/UN 1170 Etanol, på Malmö godsbangård samma dag.


D-VTG Zas 33 80 7966 147-0 för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s., på Malmö godsbangård samma dag.


Zacens CZ-VTGCH 33 54 7838 308-6 för transport av 33/UN 1089 Acetaldehyd på Malmö godsbangård samma dag.


Zacens NL-VTGCH 33 84 7838 300-2 för transport av 33/UN 1089 Acetaldehyd på Malmö godsbangård samma dag.


Zacens NL-VTGCH 33 84 7932 380-4 för transport av 66/UN 3414 Natriumcyanidlösning på Malmö godsbangård samma dag.


ATIR-RAIL D-ATRR Zacns 33 80 7846 258-1 för transport av 559/UN 2015 Väteperoxid, vattenlösning, stabiliserad, på Malmö godsbangård den 21 juni 2020.


Ermewa Zacns F-ERSA 33 87 7868 364-3 för transport av 80/UN 2582 Järntriklorid, lösning i Nässjö den 16 juli 2020.


I samma tåg gick Ermewa Zacns ERSA 33 87 786 8 368-4, även den för för transport av 80/UN 2582 Järntriklorid, lösning.


F.d. Nacco D-VTGCH Zags 33 80 7814 780-1 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Hässleholm den 28 augusti 2020.


Samskip växelflak SVDB 500038-0 lastad med ämne i klass 5.1, på Malmö godsbangård den 28 augusti 2020.


Samskip växelflak SVDB 500002-1 lastad med ämnen i klass 3 och klass 8, i Gamlarp den 8 september 2020.


Storcontainer TLLU 108136-4 lastad med 33/UN 1263 Färg i Gamlarp samma dag.


Storcontainer TLLU 108136-4 lastad med 33/UN 1203 Bensin i Gamlarp samma dag.


Storcontainer CNEU 457306-6 lastad med ämnen i klass 3 och klass 8 i Gamlarp samma dag.


En Wascosa-cisternvagn, s.k. Safe Tank Car, för transport av 268/UN 1079 Svaveldioxid passerar Gamlarp den 8 september 2020.


Linde Gas (i Sverige f.d. AGA Gas) Zagkks S-AGA 33 74 9130 068-0 för transport av 22/UN 1951 Argon, kyld, flytande, i Borlänge den 20 oktober 2020.


Idel Ermewa-cisternvagnar i Göteborg-Marieholm den 6 november 2020. Närmast Zags NL-ERSA 37 84 7814 525-3 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.


Ermewa Zacs F-ERSA 33 87 7868 837-8 och 836-0 för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid på Göteborg-Kville den 28 december 2020.


VTG Zans A-VTG 33 81 7848 950-0 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja på Göteborg-Kville den 13 januari 2021.


Ermewa Zans F-ERSA 33 87 7848 015-6 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja på Göteborg-Kville samma morgon.


Ermewa Zans F-ERSA 33 87 7837 190-0 för transport av 33/UN 1203 Bensin på Göteborg-Kville samma morgon.


VTG Zagns D-VTG 33 80 7809 085-9 uthyrd till Kemira för transport av 268/UN 1079 Svaveldioxid i Hallsberg den 19 januari 2021. Foto: © Joakim Krause.


ERR European Rail Rent D-ERR Zacns1 37 80 7929 227-2 för transport av 33/UN 1219 Isopropanol i Älvsjö den 5 februari 2021.


GC Sgnss 35 74 4552 127-9 lastad med två tankcontainrar för transport av 50/UN 1495 Natriumklorat i Trelleborg den 10 mars 2021.


GC Sdgms 35 74 4586 634-4 lastad med två tankcontainrar från Eurotainer för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid, vattenlösning, i Trelleborg den 10 mars 2021.


VTG Zagns 33 80 7809 112-5 uthyrd till Kemira för transport av 268/UN 1079 Svaveldioxid i Frövi den 12 mars 2021.


GC Rd2 1131 med ett cisternvagnståg i Göteborg-Marieholm den 23 mars 2021.


I tåget gick bl.a. Ermewa Zans F-ERSA 33 87 7837 209-8 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja...


...liksom Ermewa Zans S-ERMW 33 74 7836 191-4 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja...


....och Ermewa Zans S-ERMW 33 74 7848 550-7 för transport av 33/UN 1203 Bensin...


....samt VTG Zans D-VTG 37 80 7836 508-7 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja.


Sist i tåget gick Ermewa Zacns F-ERSA 33 87 7838 006-0 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja.


SgnssS22 D-AAEC 33 68 4552 410-5 lastad med två tankcontainrar för transport av 50/UN 1495 Natriumklorat i Värö den 25 mars 2021.


I samma växlingssätt gick GC Sgnss10 31 74 4552 137-8, även den lastad med två tankcontainrar för transport av 50/UN 1495 Natriumklorat.


GC Lgns081 21 74 4432 035-2 lastad med en Hoyer-tankcontainer för transport av 33/UN 1089 Acedaldehyd i Malmö den 6 april 2021.


S-AAEC Sgnss2 31 74 4552 170-0, lastad med två containrar för transport av 90/UN 3077 Miljöfarligt ämne, fast, n.o.s., på Malmö gb den 6 april 2021.


Spolchemie CZ-SPCH Zacs 33 54 7864 639-1 för transport av 336/UN 1100 Allylklorid, i Malmö den 6 april 2021. Notera den handskrivna orange skylten!


NL-GATXD Zacens 37 84 7933 016-9 för transport av 339/UN 1247 Metylmetakrylat, monomer, stabiliserad, i Malmö samma kväll.


Wascosa Safe Tank Car Zagns D-WASCO 37 80 7809 159-2 för transport av 268/UN 1079 Svaveldioxid i Malmö samma kväll.


En Samskip-container lastad med ämnen i klasserna 3, 8 och 9 i Malmö den 6 april 2021.


I samma tåg gick denna tankcontainer för transport av 40/UN 1361 Kol eller kimrök.


Wascosa Zagns D-WASCO 37 80 7809 141-0 för transport av 268/UN 1079 Svaveldioxid på Malmö godsbangård samma kväll.


Intill stod VTG Zacs D-VTG 33 80 7865 413-8 för transport av 80/UN 1778 Fluorkiselsyra.


Samma kväll stod Lineas Sgns B-LNS 33 88 4554 685-6 på Malmö gb, lastad med en Bulkhaul-tankcontainer för transport av 22/UN 1161 Dimetylkarbonat. Notera att tankcontainern är märkt enligt IMDG-koden, där endast UN-numret är angivet på orange skylt intill faroetiketten.


Ermewa Zans S-ERMW 33 74 7836 078-3 för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid på Göteborg-Kville den 8 april 2021.


VTG, ex. Nacco, Zags D-DB 33 80 781 4 755-4 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. i Skövde den 22 april 2021.


VTG Zans D-VTG 37 80 7848 419-3 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja på Sävenäs rangerbangård i Göteborg den 22 april 2021.


VTG Zags D-VTGCH 37 80 781 4 793-5 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. på Sävenäs rangerbangård i Göteborg den 22 april 2021.


VTG, ex. Nacco, Zags D-NACCO 37 80 781 9 072-8 för transport av 268/UN 1005 Ammoniak, vattenfri i Hallsberg den 28 april 2021.


I samma tåg gick VTG Zacns D-VTG 33 80 7846 063-5 för transport av 80/UN 2582 Järntriklorid.


Ett tåg lastat med UN 1942 Ammoniumnitrat i Hallsberg den 29 april 2021. Notera den dubbla uppsättningen av 5.1-etiketter.


I tåget gick bl.a. GC Lgns081 21 74 4432 212-7 lastad med denna Hangartner-container...


...liksom denna Maersk-container, lastat på GC Lgns081 21 74 4435 981-4...


...och GC Hbbins881 21 74 2469 229-1...


...samt GC Hbbinss17 21 74 2451 089-9.


VTG Zagns 37 80 7809 041-2 för transport av 263/UN 1040 Etylenoxid (etenoxid) i Ånge den 3 juni 2021.


Wascosa D-WASCO Zags 33 80 7818 160-3 för transport av 263/UN 1005 Ammoniak, vattenfri i Ånge samma dag.


I samma tågsätt gick ex. Nacco CZ-VTGCH Zacns 33 54 7838 584-2 för transport av 33/UN 1089 Acetaldehyd...


...liksom NL-VTGCH Zacns 37 84 7838 957-0, även den för transport av 33/UN 1089 Acetaldehyd.


D-VTGCH Zacns 37 80 784 6 850-1, för transport av 80/UN 3264 Frätande sur oorganisk vätska, n.o.s., i Ånge den 3 juni 2021.


Nylevererade D-GATXD Zags 37 80 7824 957-0, för transport av 23/UN 1063 Metylklorid (köldmedium R40), i Ånge samma dag.


D-GATXD Uacns 37 80 9326 604-7, för transport av X423/UN 1402 Kalciumkarbid, i Luleå den 30 juni 2021.


Zacens NL-VTG 37 84 7931 989-9 för transport av 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s., i det här fallet Eldningsolja EO5, i Luleå hamn den 30 juli 2021.


I samma vagnsätt gick Zacens NL-VTG 37 84 7931 999-8, även den för transport av 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s.


D-VTG Zacns 33 80 7840 112-6, lastad med 30/UN 1202 Dieselolja i Luleå hamn samma dag.


Hector Rail 243.106 Ericsson med gt 40501 från Gällivare och Kiruna ankommer Luleå C i den ljusa sommarkvällen den 30 juni 2021.


I tåget gick bl.a. D-VTG Zacns 33 80 7840 002-9, som varit lastad med 30/UN 1202 Dieselolja, men som här var tömd, men ej rengjord...


...liksom Zacens NL-VTG 37 84 7931 985-7, som varit lastad med 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s.


D-VTG Zacns 33 80 7840 112-6, lastad med 30/UN 1202 Dieselolja, på "Rangeringen" vid Luleå C den 1 juli 2021.


GC Rd2 1044 passerar Uppsala C med flygbränsletåget 9475 den 28 juli 2021.


I tåget gick bl.a. S-ERMW Zacns 33 74 7929 261-3, lastad med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor. Tidigare kunde flygbränsle även klassas som UN 1223 Fotogen, jämför gärna med denna bild.


Rhätische Bahn (RhB) Za 8150 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Pontresina i Graubünden i sydöstra Schweiz den 20 september 2021.


Cisternvagnarna RhB Za 8105 och 8126 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Pontresina samma dag.


Genom Le Prese i Graubünden i sydöstra Schweiz, går Berninabanan (en del av Rhätische Bahn) på gatuspår. Sist i detta tåg mot Tirano gick den 20 september 2021 cisternvagnarna RhB Za 8105 och 8126 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja. Det är onekligen ovanligt att farligt gods transporteras i persontåg på detta viset, men i Schweiz verkar det mesta vara möjligt på järnvägen!


RhB Za 8129 och 8150 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Pontresina senare samma dag.


RhB Za 8123 och 8127 för transport av 33/UN 1203 Bensin i Samedan samma dag.


RhB Za 8129 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Chur den 21 september 2021.


Tankcontainer CSAA 010760-6 för transport av 33/UN 1203 Bensin i Samedan den 22 september 2021.


På vagnen intill stod tankcontainer CSAA 010748-4, för transport av 30/UN 1202 Dieselolja.


D-VTG Zas 33 80 7966 186-1 för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s. i Borlänge den 7 oktober 2021.


TLLU 170030-3 lastad med ämnen i klass 3, 8 och 9 i Falköping den 8 oktober 2021.


LASU 001987-7 med senaste last 40/UN 1361 Kol eller kimrök i Falköping samma dag.


D-VTG Zagns 33 80 7809 513-4 för transport av 23/UN 1037 Etylklorid på Malmö godsbangård den 18 oktober 2021.


VTG Zags D-VTGCH 37 80 781 4 463-5 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s. i Älvsjö den 22 november 2021.


En Wibax-tankcontainer för transport av 268/UN 1079 Svaveldioxid, i Borlänge den 3 december 2021.


En GC Sgns-vagn lastad med containrar för transport av 90/UN 3077 Miljöfarligt ämne, fast, n.o.s, i Borlänge samma kväll.


GC Rc4 1168 med "Gasolen" till Borlänge i Hallsberg den 27 januari 2022.


Närmast lok gick D-VTG Zags 37 80 7813 926-8 lastad med 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s.; blandning C (gasol).


GC Lgns081 21 74 4435 891-5 i Älvsjö den 8 februari 2022, lastad med Den Hartogh-tankcontainern EUVU 041588-0 för transport av 30/UN 1866 Hartslösning.


I samma tåg gick tankcontainern BTLU 126197-5 för transport av 30/UN 2219 Allylglycidyleter. Notera de handskrivna orange skyltarna.


Hector Rail GmbH (VKM: HRDE) 241.014 Ackbar (f.d. MRCE 185 571) med ett cisternvagnståg för transport av brandfarliga vätskor i klass 3, i Großkorbetha den 4 februari 2022. Foto: © Matti Hoffmann.


D-VTG Zaces 33 80 7874 430-1, för transport av 80/UN 1824 Natriumhydroxidlösning (Natronlut) i Malmö den 21 februari 2022.


Containern WITU 000437-4 med två mindre tankar för transport av X323/3399 Vattenreaktivt metallorganiskt ämne, flytande, brandfarligt, på Malmö godsbangård den 22 februari 2022.


S-GC Lgns081 21 74 4432 192-1 på Malmö godsbangård samma dag, lastad med Trifleet-tankcontainern TIFU 325359-9 för transport av 80/UN 2820 Butyrsyra.


Rinnen-tankcontainern RICU 731613-6, för transport av 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s. i DB Cargos tåg mot Tyskland, lämnar Malmö godsbangård samma dag.


I samma tåg påträffades de båda Bertschi-tankcontainrarna BIDU 493547-5, för transport av 83/UN 1779 Myrsyra, resp. BIDU 494587-4, för transport av 99/UN 3257 Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s. Notera även den särskilda etiketten för förhöjd temperatur.


CH-HUPAC Sgnss 33 85 4575 534-2, lastad med två Hoyer-tankcontainrar för transport av 30/UN 1866 Hartslösning på Malmö godsbangård samma dag.


I samma tåg gick Eurotainer-tankcontainern EURU 114027-0 för tranport av 58/UN 2014 Väteperoxid, vattenlösning...


...liksom tankcontainern EBCU 625047-1, för tranport av 63/UN 2023 Epiklorhydrin.


B-TOUAX Sggmrs90 33 88 4961 599-6, lastad med två Samskip-storcontainrar för transport av 50/UN 1942 Ammoniumnitrat på Malmö godsbangård samma dag.


Ermewa Zacns D-ERMW 34 80 7929 844-7 för tranport av 58/UN 2014 Väteperoxid, vattenlösning på Malmö godsbangård samma dag.


D-GATXD Uacns 37 80 9326 584-1, för transport av X423/UN 1402 Kalciumkarbid, på Malmö godsbangård samma dag.


VTG Zags D-VTGCH 37 80 781 4 762-0 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Älvsjö den 4 mars 2022.


VTG Zags D-VTGCH 33 80 781 4 794-3 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Degerfors den 21 mars 2022.


VTG Zags D-VTG 33 80 781 3 620-1 och Zags D-VTGCH 37 80 781 4 791-9 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Hällefors den 21 mars 2022.


Den Hartogh-tankcontainern DHDU 207442-3 med 100-årsjubileumsmärkning i Älvsjö den 23 mars 2022. Tankcontainern var märkt och etiketterad för transport av 80/UN 1760 Frätande vätska, n.o.s.


Hoyer-tankcontainern WABU 261431-8 i Padborg den 5 april 2022, märkt och etiketterad för transport av 33/UN 1275 Propionaldehyd.


I samma tåg gick VTG-tankcontainern VTGU 995164-0, märkt och etiketterad för transport av 33/UN 1989 Aldehyder, n.o.s.


På vagnen intill gick EXCIF-tankcontainern EXFU 5627726-7, märkt och etiketterad för transport av 80/UN 2820 Butyrsyra.


Storcontainer SANU 751503-3, märkt och etiketterad för transport av 33/UN 1203 Bensin i Padborg samma dag. Notera att etiketten "Döda fisken och trädet" saknas, vilket var helt i sin ordning; det rörde sig här om miljövänlig bensin.


Storcontainern CNEU 454085-0, märkt och etiketterad för transport av 30/UN 1263 Färg i Padborg den 5 april 2022.


Linde Gas tankcontainer LINU 000046-3, märkt och etiketterad för transport av 225/UN 1073 Syre (oxygen), kyld, flytande, i Tinglev den 6 april 2022.


Storcontainern PVDU 113060-5, märkt och etiketterad för transport av 50/UN 1942 Ammoniumnitrat i Tinglev samma dag. Notera den dubbla uppsättningen 5.1-etiketter (jfr. ovan).


VTG Zags D-VTGCH 33 80 781 4 781-0 och 787-7 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Hallsberg den 21 april 2022.


AGA Gas Zags N-AGA 33 76 7811 004-6 för transport av 22/UN 1951 Argon, kyld, flytande, i Hallsberg samma dag.


Samskip storcontainer SANU 753244-7, etiketterad för transport av begränsade mängder ("LQ") i Duisburg den 25 april 2022. Den som hade satt på etiketterna hade nog inte riktigt klart för sig att de skulle stå på sin spets med svarta fältet nedåt och uppåt...


ERR Zacns3 D-ERR 37 80 7929 611-7 för transport av 33/UN 1219 Isopropanol i Älvsjö den 6 maj 2022.


VTG Zags D-NACCO 33 80 781 4 770-3 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Älvsjö samma dag.


Ermewa Zags F-ERSA 33 87 7814 070-1 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Hallsberg den 17 maj 2022.


Sgnss12 D-AAEC 37 80 4552 471-7 och Sgnss22 D-VTG 33 68 4552 989-8 lastade med specialcontainrar för transport av 90/UN 3077 Miljöfarligt ämne, fast, n.o.s., i Mjölby den 18 maj 2022.


En trio cisternvagnar för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid i Hallsberg den 21 maj 2022.


Tre VTG Zacens-vagnar för transport av 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s. i Luleå den 30 maj 2022.


D-VTG Zans 37 80 7848 108-2 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Luleå samma dag.


D-GATXD Uacns 37 80 9326 505-2, för transport av X423/UN 1402 Kalciumkarbid, i Luleå den 1 juni 2022.


D-VTG Zacns 37 80 7840 013-4 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Luleå den 29 juni 2022.


D-VTG Zans 37 80 7848 167-8 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Luleå samma kväll.


NL-VTG Zacens 37 84 7931 999-8, lastad med eldningsolja, som i farligt gods-sammanhang klassas som 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s., i Luleå den 30 juni 2022.


I samma tåg gick D-VTG Zacns 37 80 7840 115-7 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja.


D-VTG Zacns 37 80 7840 112-6 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Vitåfors den 30 juni 2022.


NL-VTG Zacens 37 84 7931 996-4 för transport av 90/UN 3082 Miljöfarligt ämne, flytande, n.o.s., i Gällivare den 30 juni 2022.


D-VTG Zacns 37 80 7840 021-9 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Gällivare den 1 juli 2022.


Trenne "gasvagnar" för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s, och en ren i Kirunavaara den 1 juli 2022.


D-VTG Zacns 37 80 7840 002-9 för transport av 30/UN 1202 Dieselolja i Kiruna den 1 juli 2022.


Växling med farligt gods-vagnar inne på LKAB:s sjöbangård i Kiruna senare samma eftermiddag. "Växelhoj" denna dag var Hector Rail 243.117 De Glehn.


S-GC Lgns081 21 74 4435 762-8 lastad med två tankcontainrar för transport av 58/UN 2014 Väteperoxid, vattenlösning i Ånge den 11 juli 2022.


Intill stod S-GC Sgns 31 74 4552 084-2 lastad med två tankcontainrar för transport av 50/UN 1495 Natriumklorat.


D-VTGD Zagns 37 80 7809 036-2 och D-VTG Zagns 37 80 7809 550-2 för transport av 263/UN 1040 Etylenoxid (etenoxid) i Ånge samma dag.


D-VTG Zacns 33 80 7829 052-8 för transport av 80/UN 1789 Klorvätesyra (saltsyra) i Ånge samma dag.


Linde Gas (f.d. AGA Gas) S-LGSE Zags 33 74 7812 054-2 för transport av 22/UN 2187 Koldioxid, kyld, flytande, i Piteå den 7 augusti 2022.


Linde Gas S-LGSE Zagkks 33 74 7913 054-2 för transport av 22/UN 2187 Koldioxid, kyld, flytande, i Piteå samma dag.


CargoNet N-CN Lgns 42 76 4432 418-3, med storcontainer HNKU 618411-7 etiketterad för transport av 462/UN 1408 Kiseljärn i Boden den 7 augusti 2022.


"Gasvagnar" i Vinlidsberg söder om Storuman på Inlandsbanan den 9 augusti 2022.


Ermewa NL-ERSA Zags 37 84 7814 543-6 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Östersund den 9 augusti 2022.


Två VTG Zags för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Hallsberg den 7 oktober 2022.


S-GC Hbbins15 21 74 2451 068-3 lastad med 50/UN 1942 Ammoniumnitrat i Hallsberg samma dag.


Två VTG Zags för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Hallsberg den 10 oktober 2022.


D-VTG Zags 33 80 7814 405-6 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i Hallsberg samma dag.


I samma tåg gick även denna tankcontainer, för transport av 80/UN 1760 Frätande vätska, n.o.s.


D-VTG Zas 33 80 7967 370-7 för transport av 30/UN 3295 Kolväten, flytande, n.o.s., på Sävenäs rangerbangård den 3 november 2022.


NL-VTGCH Zaces 37 84 7838 957-0 för transport av 33/UN 1089 Acedaldehyd, i Hallsberg den 9 november 2022.


På vagnen bakom stod denna Hoyer-tankcontainer, också den märkt och etiketterad för transport av 33/UN 1089 Acedaldehyd.


Denna tankcontainer var etiketterad för transport av 339/UN 1247 Metylmetakrylat, monomer, stabiliserad. Notera att orangefärgad skylt saknas, vilket normalt krävs enligt RID, men vid intermodala transporter tillåts märkning och etikettering enligt andra regelverk, i det här fallet IMDG för sjötransporter.


VTG tankcontainer TANU 854317-5 för transport av 23/UN 1011 Butan i Hallsberg den 9 november 2022.


Storcontainern NLNU 450059-5 med storetiketterna 3 och 8; brandfarliga vätskor och frätande ämnen, i Falköping den 17 november 2022.


Två VTG-tankcontainrar, märkta och etiketterade för transport av 30/UN 1989 Aldehyder, n.o.s., i Falköping samma dag.


D-VTGCH Zags 33 80 7813 991-6 för transport av 23/UN 1965 Kolvätegasblandning, kondenserad, n.o.s., i ett snöigt Älvsjö den 22 november 2022.


Två GATX cisternvagnar litt Zans, lastade med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor, i Flemingsberg den 24 november 2022.


Millet F-MISA Zans 33 87 7837 522-4, lastad med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor, i Flemingsberg samma dag.


NL-GATXD Zans 37 84 7829 603-1, lastad med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor, i Brista samma dag.


D-VTG Zans 37 80 7843 058-4, lastad med 30/UN 1863 Flygfotogen för turbinmotor, i Brista samma dag.


Sex stycken nylevererade VTG Zagns på Göteborg-Kville den 30 december 2022. Vagnarna är avsedda för transport av 263/UN 1040 Etylenoxid (etenoxid). Närmast ses D-VTG Zagns 33 80 7809 661-1.


Den Hartogh-tankcontainrar lastade med 99/UN 3257 Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s. i Hallsberg den 12 januari 2023.

Svenska godståg Hem


Senast uppdaterad: 2023-01-19
Webbmästare Johan Hellström
© Johan Hellström 2004-2023